От 01.01.2016 г. плащанията в брой – само под 10 000 лв.

Ограничението за плащания в брой ще бъде намалено от 15 хил. лв. сега, на 10 хил. лв. от началото на  2016 г.


Първоначално предложението е било прагът да падне до 5000 лв., но то отпада още в бюджетната комисия, впоследствие е приета сумата 10000 лв.с мотив че промяната е в съответствие с практиката в страните членки на ЕС, където има праг за ограничаване на плащанията в брой е между 2000 и 3000 евро.


Чрез закона за ограничаване на плащанията в брой, се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната.


Следните плащания са извън ограниченията на закона:

1. Тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
2. Тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
3. Сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
4. Операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
5. Замяната от банки на повредени български банкноти и монети;
6. Изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда;
7. Изплащането на гарантираните влогове по смисъла на Закона за гарантиране на влоговете в банките;
8. Всякакви плащания в брой извън България.


Ограниченията по закона се прилагат, когато:

1.Плащането е на стойност, която е равна на или надвишаваща 10 000 лв. както и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 10 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането;

2. Плащането е на стойност под 10 000 лв., която представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.


Плащанията попадащи в обхвата на ограниченията по закона, се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.


Който извърши или допусне извършването на нарушение свързано с ограниченията по закона, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице.
При повторно нарушение, свързано с неспазване на ограниченията по закона, размерът на глобата е 50 на сто от размера на направеното плащане, а на имуществената санкция – 100 на сто от размера на направеното плащане.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница