Административно-правни


Регистрация на фирми и други субекти

 • Дружества с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) – търговски дружества, различават се по това дали учредителя е един (ЕООД) или няколко (ООД) Популярни са поради ограничената отговорност на съдружниците за задълженията на дружеството, до размера на дяловата вноска в капитала.
 • Едноличен търговец (ЕТ) – може да се регистрира всяко дееспособно ФЛ, като регистрацията не е основание за възникването на нов правен субект
 • Събирателно дружество (СД) – няколко физически или юридически лица извършват обединяване за да осъществяват сделки по ТЗ, под обща форма
 • Командитно дружество (КД) - по отношение на лицата е обединение на две или повече лица, за да извършват сделки по ТЗ, с общи средства.
 • Акционерно дружество (АД, ЕАД, КДА) - търговско дружество, с капитал разделен на акции
 • Консорциум, холдинг – обединения за извършване на търговска дейност
 • Сдружение с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - лице по силата на закона за юридическите лица с нестопанска цел
 • Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)
 • Лица, фигуриращи в чл.3 от Закона за регистър Булстат
 • Преобразуването на търговски дружества - сливане, вливане, отделяне и други


Промени

 • Промени в обстоятелствата при търговци, които подлежат на вписване


Заличаване

 • Закриване, заличаване, прекратяване на физически и юридически лица


Лицензионни и други режими за извършване на определена стопанска дейност

 • Консултация и съставяне на необходимата изисквана документация


Публикация на годишен финансов отчет (ГФО)

 • Годишен финансов отчет – оповестяване на интернет страница на Евристика – ЕООД
 • Годишен финансов отчет - оповестяване на интернет страница на Агенция по вписванията – Търговски регистър


Орган по безопасност и здраве при работа

 • Функционално изпълнение на нормативните изисквания (Наредба №3 от 27.07.1998г.) като орган по безопасност и здраве при работа
 • Съставяне на документите, изискуеми от инспекция по труда, в кратки срокове


Други

 • Регистриране и дерегистриране на лица по Закона за данък добавена стойност.Съдействие. Консултация и съставяне на необходимата документация, изисквана от Националната агенция по приходите
 • Съдействие за определяне на най-подходящ кредит от няколко банки
 • Съдействие за определяне за най-подходящи застраховане и пенсионно осигуряване
 • Банкова статистика
 • Съставяне и подаване на документи за администратор на лични данни
 • Онлайн работа със сметки в банки
 • Съставяне и изпращане на документи в агенцията за финансово разузнаване
 • Адрес за чуждестранно лице в Република България, респ. гр.Русе


Подборът на Евристика ЕООД Русе е рационален избор за административно-правно обслужване(административно-правни услуги) – нашите цени са отлично балансирани, спрямо извършваната работа.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница