Διοικητική & νομική

Ίδρυση/καταχώρηση μιας εταιρείας την πόλη Ρούσε, Βουλγαρίας.


Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κατέχει τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία για την πραγματοποίηση μιας νομικής εξυπηρέτησης που χρειάζεται η Εταιρεία Σας. Εκτός από την καταχώρηση εταιρείας, μέσω εμάς μπορείτε να κάνετε και διάφορες μετατροπές στα εταιρικά στοιχεία, να λήξετε (εκκαθάριση εταιρείας) και να πωλήσετε της Εταιρεία Σας (πώληση εταιρικών μεριδίων/μετοχών).

Από την πλευρά της «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ θα αποκτήσετε την πλήρη συμμετοχή στα διάφορα νομικά θέματα, μαζί με τις σωστές λύσεις που βοηθούν την πορεία ανάπτυξης των επιχειρήσεών Σας.

Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
  • Δημοσιεύσεις
  • Σύνδεση
  • ΕΟ Έ

Συνεργάτες

Facebook page