Λογιστικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες λογιστηρίου στην πόλη Ρούσε.Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ διαθέτει με τις κατάλληλες δυνατότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των όλων λογιστικών υπηρεσιών που χρειάζεται η Εταιρεία Σας.

Τα λογιστικά θέματα στη Βουλγαρία, ως μέλος της ΕΕ, ικανοποιούν και υπάγονται στις ίδιες απαιτήσεις όπως και στις άλλες χώρες της Ένωσης. Οι διαφορές είναι λίγες και σε γενικές γραμμές οφείλονται στο γεγονός εάν υλοποιούνται οι εθνικοί κανόνες/πρώτυπα λογιστηρίου της χώρας-μέλος της ΕΕ ή τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι πρόθυμη να βοηθήσει για την κατάλληλη λύση των δικών Σας λογιστικών ερωτήσεων προς όφελος των ενδιαφερόντων και της καλής ανάπτυξης της Εταιρείας Σας.

Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
  • Δημοσιεύσεις
  • Σύνδεση
  • ΕΟ Έ

Συνεργάτες

Facebook page