Счетоводни услуги

Счетоводна къща Евристика, организира и изпълнява прецизни счетоводни услуги в град Русе, които се прилагат както за област Русе така и за територията на цялата страна. Цени на счетоводни услуги за нови фирми може да намерите тук. Отчитаме обстоятелството, че счетоводното обслужване не е стандартизирано и затова ще Ви представим нашето разбиране в това отношение. Естествено, когато става дума за пълното счетоводно обслужване осъществявано чрез месечен абонамент, както и за еднократните услуги ние сме в състояние да приемем за изпълнение извънсчетоводни услуги, каквито Вие считате, че могат да се причислят към тези които сме посочили.Счетоводните услуги в град Русе, стартират при учредяването, преди фактическата регистрация на фирмата.

Представянето на междинните счетоводни (финансови)резултати към клиентите се извършва в срок от три седмици след приключване на календарният месец.Могат да бъдат предоставени и в по-кратки срокове, тогава, когато документацията за счетоводна обработка се предоставя преди договорените срокове с клиента. Описът за придоставените от клиента за счетоводно обслужване документи, не е задължителен, както и албумът за първичните счетоводни документи, но нашата препоръка е такива да бъдат съставени и приложени в съвместната ни работа.

Счетоводството се реализира и финансовите отчети се представят на база Националните счетоводни стандарти. Няма пречка да се прилагат Международните счетоводни стандарти, освен когато законът не го разрешава–случаи на промени в счетоводната база, фирми в производство по ликвидация или в несъстоятелност, при ЮЛНЦ и други. Счетоводната отчетност се извършва, чрез способа на двустранното счетоводно записване, а когато има законова възможност-работи се чрез способа на едностранното счетоводно записване.

Счетоводна къща Евристика Русе е другият начин по който се наименова счетоводното предприятие Евристика ЕООД, възможно е да се прилага и наименованието Счетоводна кантора Евристика Русе, но тези понятия нямат кой знае какво практическо приложение, защото не изразяват в пълен смисъл предмета на дейност по отношение на извършваните счетоводни, данъчни и трудовоосигурителни дейности.

Предимствата на счетоводните услуги в град Русе, са продиктувани от непрекъснатият  стремеж да се търсят новаторски подходи във всяко едно отношение, оптимизиращи, поевтиняващи и не на последно място подържане на благоприятен климат при отношенията ни с нашите клиенти и партньори.

Предлагаме Ви кратка информация за услугите, които считаме, че е възможно да се причислят към счетоводните услуги. Разглеждаме счетоводното обслужване като обобщен вариант, в който са включени поне няколко от необходимите за фирмата счетоводни услуги(непълно счетоводно обслужване).


Счетоводни услуги

 • Счетоводни услуги съобразно нормативната база на Република България,ЕС и на други страни
 • Счетоводство–двустранно и едностранно
 • Счетоводни услуги по отрасли(отраслово счетоводство) и типови счетоводни документи
 • Счетоводни услуги по обекти–аналитично отчитане
 • Съставяне на индивидуален счетоводен сметкоплан
 • Съставяне на индивидуална счетоводна политика
 • Съставяне на индивидуален правилник за документооборота на счетоводни документи и албум за първичните счетоводни документи
 • Съставяне на обобщаващи счетоводни ведомости, аналитични, хронологични и други регистри
 • Съставяне на дневници и декларация по ЗДДС и подаването им с ел.подпис и на други данъчни декларации и справки
 • Данъчен и счетоводен амортизационен план, амортизационна политика,
 • Определяне на среднопретеглена цена, изчисление на себестойност
 • Пълна и частична инвентаризация
 • Съставяне на междинни и годишни финансови отчети
 • Независим финансов одит на годишни финансови отчети
 • Съставяне на статистически отчети, включително Интрастат
 • Подготовка на документация и представляване при данъчно-осигурителна проверка и ревизия
 • Счетоводни анализи и законосъобразно данъчно планиране и оптимизиране
 • Подаване на всякакви данъчни справки и декларации
 • Становища по данъчни и счетоводни казуси в устен и писмен вид
 • Счетоводство на бизнескомбинации, ликвидация на дружества и други
 • Еднократни счетоводни услуги
 • Допълнителни услуги съпътстващи счетоводната дейност-периодично събиране от нас на документи от офис на клиента, краткосрочно и дългосрочно съхраняване на хартиена и дигитализирана счетоводна документация,електронни услуги (вкл.периодичен бюлетин за новости на електронна поща),отдалечен достъп до база данни и други.


Счетоводно обслужване

 • Счетоводното обслужване може да е пълно, както и частично.
 • Пълно счетоводно обслужване е налице, когато се прилагат всички счетоводни услуги и непълно–когато се прилагат невсички счетоводни услуги.
 • Абонаментното счетоводно обслужване–печелите непрекъсната подръжка на вашето счетоводство и приоритетни позиции спрямо клиентите, които не са на абонамент.


Счетоводна къща Евристика е рационалният избор за счетоводни услуги в град Русе, като елемент  на счетоводно обслужване-ние прилагаме всички мерки за да има отлично съотношение между ангажиментите в счетоводството и предлаганата от нас за тях цена.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница