Цени на счетоводни услуги и счетоводно обслужване

Цени на счетоводни услуги и счетоводно обслужванеПреференциални цени за нови фирми(предприятия) през 2017 година


Счетоводните услуги и счетоводно обслужване, предлагани от Счетоводна къща Евристика – Русе,
се отличават с конкурентни цени,съобразени със ситуацията на Българския счетоводен пазар
и конкретно за град Русе.

Цените не се отнасят за документи във връзка със стопански операции в чужбина.


Счетоводна къща Евристика – Русе, работи с преференциални цени.
Те се прилагат след попълване на въпросник.
Тези цени се отнасят само за новопостъпили клиенти.
Цените се прилагат за клиенти с до 100 документа месечно.
Ценовият пакет се възобновява след намаляването на документите под 101 бр. за съответния месец.


Обхвата на включените счетоводни услуги,може да се види тук.


Преференциални цени за нови фирми(заплаща се):

1 до 3 месеца – 70% от цената за счетоводните услуги

1 до 6 месеца – 25% от цената за счетоводните услуги

1 до 8 месеца – 15% от цената за счетоводните услуги

1 до 12 месеца – 10% от цената за счетоводните услуги


Изборът на ценови пакет на преференциална цена се определя от клиента, във връзка с неговите бъдещи планове и се отнася за целия период.


Преференциалната цена се прекратява преди сроковете да се изтекли, в случаите когато договорните отношения са нарушени по вина на клиента.


Цените в таблицата са за 2017 г.и съответстват напълно на осреднените цени за 2016 г.
Посочените цени са за пълно счетоводно обслужване на месец.

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС Цена на месец
До 20 документа 50 лв
До 60 документа 80 лв
До 100 документа 120 лв
Фирми, регистрирани по ЗДДС Цена на месец
До 20 документа 90 лв
До 50 документа 140 лв
До 100 документа 180 лв


За индивидуално определена ценова оферта е необходимо да посетите офиса на Евристика ЕООД в Русе или да попълните максимално изчерпателно ценовата форма и да я изпратите.


Евристика ЕООД не прилага “безплатни регистрации на фирми и безплатни регистрации по ддс”,тъй като всяка услуга си има цена, както и обслужването като съставено от разнотипни услуги.


Една от причините за да не прилагаме такова ценообразуване е, че възникват редица хипотези, като една от тях е свързана с определянето на пазарни цени при сделки за извънсчетоводни услуги и обслужване.


Рискове съществуват и при прилагането на преференциалните цени за счетоводни услуги и обслужване, но те не са така значителни, тъй като за безвъзмездните услуги за регистрация на фирма, например, е приложима разпоредбата на чл.16, ал.2, т.2 от ЗКПО, където договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага се третират като отклонение от данъчно облагане.


По отношение на преференциалните цени по принцип, се отнася приложението на чл.16, ал.1 от ЗКПО: „Когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.” Отклонението от данъчно облагане при „безплатните услуги“ е на 100% , докато при преференциалните – не касае задължително всеки случай.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница