Счетоводна къща Евристика – точният избор на кантора в гр.Русе, за коректно счетоводно обслужване на Вашата фирма.

Рекламна къща Евристика – нестандартна фирмена визия в пълен синхрон с Вашата дейност.

Евристика ЕООД е с фирмена регистрация в гр.Русе. Фирмата стартира обслужване за всички услуги, от самото и основаване през 2006 г.

Счетоводните услуги се изпълняват от счетоводната къща, а рекламните услуги и дизайна от рекламната къща.

Счетоводното обслужване и рекламното обслужване, се осъществяват чрез следните услуги:
Счетоводни услуги;
Трудово-осигурителни услуги;
Реклама;
Дизайн.

Получавате данъчно спокойствие, чрез данъчни услуги и обслужване.Работа с българското законодателство за преки и косвени данъци, международни данъчни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и други документи уреждащи данъците с международен и локален чуждестранен обхват. Когато данъчното обслужване при неспецифични задачи, надхвърля това включено в обхвата на счетоводната къща, тогава се изисква преразглеждане на цените за т.нар.счетоводни услуги.

Професионалният характер на обслужването се гаратнира чрез необходимите документи, включително удостоверение за професионализъм и етика в счетоводството. Практическото му 11 годишно приложение е с 0% проблеми за всичките над 200 клиента.

За цялостната реализация на останалите услуги, кантората ни се ползва от съдействието на ерудирани експерти и консултанти, като прилагаме широка гама от:

Административно-правни услуги
Регистриране на фирми ЕООД, ООД, ЕТ и всичко останало вкл.ДЗЗД; промени в обстоятелствата подлежащи на вписване; заличаване,закриване и прекратяване на всякакви субекти; разнообразни регистрации за специфични стопански дейности; публикации на годишни финансови отчети(гфо) в електронен вид на интернет страница и други.

Обединени, всички услуги представляват нашето комплексно обслужване, което Ви носи ценни предимства в конкурентната бизнес среда.По-долу, Ви презентираме една обичайна процедура в стартовия етап на нова фирма.

Отваряне на фирма – подготовка
Стартирането на всяка търговско-стопанска инциатива, започва с подготовката за отварянето на фирма. В този момент са наложителни редица стъпки, които да определят бъдещата функционалност на заложената бизнес стратегия. Нашето съдействие включва всичко необходимо, за бързото и безпроблемно започване на дейност.От правната, през счетоводната, вкл.данъчно и осигурителна практика, до изработката на фирмена визия от рекламната къща, ние сме били на всяка позиция, отработвали сме с успех редица интересни варианти, така че може да разчитате, че ще се стигне до желаният от  Вас завършек на възложените задачи.Финансов и маркетингов план.Анализ на различните начини за бизнескомбинации на новосформираното предприятие и при благоприятен резултат – съответното прилагане. Бизнескомбинация най-общо е формиране на една стопанска единица в резултат на обединяването или контрола върху активи и дейности с участници няколко отделни предприятия.

Регистрация на фирма
След като е ясно, че с подготовката за отваряне на фирма е приключено, се пристъпва към регистрацията на Вашето предприятие в търговския регистър, намиращ се в гр.Русе. Регистрираме всички видове фирми. Адресът на управление е допустимо да е и извън гр.Русе. Регистрираните фирми може да са открити както с българска, така и с чуждестранна собственост на капитала.Кантората ни е специализирана в бързо регистриране на бизнеса Ви и пред останалите институции, като КЗЛД, Общината, ДАНС  и други, регистрации за извършване на специфични стопански дейности, като производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, дейност в обменни бюра и други, както и в интернет търсачки, портали и каталози.

Фирмена визия
За всяка фирма е необходимо да има уникален и въздействащ начин, по който тя да се представя с успех всред своят бизнес ареал.Рекламната къща разполага с възможностите да направи цялостна фирмена визия, изпълнена от професионален дизайнер, преди да е готова напълно регистрацията на фирмата в търговския регистър. Така фирмата, ведно с удостоверението за фирмена регистрация, ще се сдобие и с печат който ще отпечатва фирменият знак(лого, графичен знак). Чрез качествената фирмената визия, се постига индивидуална фирмена идентичност и завършен визуален имидж.

Начало на самоосигуряване
Започването на осигуряването на самоосигуряващ се собственик(съдружник) във фирмата, съвпада с началото на трудовата му дейност.
Регистрацията при започването на трудова дейност от самоосигуряващото се лице, става чрез подаване на декларация до компетентната служба на НАП, която се подписва от лицето което ще се самоосигурява в срок на седем дни от началото на трудовота му дейност. Счетоводна къща Евристика, гр.Русе, извършва всички действия по попълването и подаването на осигурителната декларация.
Самоосигуряващо се лице с повече от една фирма, може да се осигурява само чрез едната фирма, където е собственик(съдружник), върху съответният минимален осигурителен доход.
Възможни са и други варианти за осигуряване на собственика(съдружника), като счетоводна къща Евристика, гр.Русе, съветва, преимущественото прилагане на самоосигуряването. Такива варианти са осигуряване по договор за управление и контрол и по трудов договор(неприложим при всички случаи). За целта счетоводната къща извършва събеседване с лицето подлежащо на осигуряване и спомага за подходящ избор.

Регистрация по ДДС
Ако сте напълно убедени, че Вашите бизнес отношения ще протичат по-гладко, когато е налична ддс регистрация, не изчаквайте натрупването на задължителния за регистрация оборот, а се регистрирайте доброволно. Повечето фирми на обслужване при счетоводна къща Евристика гр.Русе,са със сериозни намерения и тъй като достигат бързо оборота за задължителна регистрация, те желаят да бъдат регистрирани по ЗДДС веднага след регистрацията им в търговския регистър.Съществуват редица специфични случаи за регистрация по ДДС, например възникнало задължение за регистриране, когато ДДС е изискуем от получателя.Тогава от това лице трябва да се подаде заявление за ддс регистрация в седем дневен срок, преди датата на която ддс за доставката става изискуем.За всички процедури по ЗДДС, не се налага Вашето присъствие,счетоводна къща Евристика гр.Русе ще Ви представлява пред компетентната данъчна служба, както и пред всички останали в страната.

ТРЗ и ЛС
Подготовка чрез юридическа, счетоводна и ЗЗБУТ(ако не е направена от външен представител) консултация и начало на трудово-правни и трудово-осигурителни отношения, свързани с персонала.Последващи регистрации в КЗЛД, Инспекция по труда(невинаги), Служба по трудова медицина.Регистрация в НАП, чрез подаване на уведомление по Кодекса на труда.

По-нататъшните действия са разнообразни и нямат така изразена последователност, както горепосочените.Счетоводните услуги са в изпълнение на всички професионални и етични изисквания, удостоверени от ИПСБ. Евристика ЕООД, е счетоводна къща с одиторски услуги – заедно имаме готовността за решаване на всеки проблем, без да се влияем от неговата сложност.

Заличаване, прекратяване-финален етап в живота на фирмата
Преди да се пристъпи към заличаване, прекратяване на фирма, трябва внимателно да се обмислят всички възможности за продължаване на дейноста. Регистрацията на фирма е началният стадий, докато нейната ликвидация, прекратяване, заличаване е последният стадий от нейното съществуване. Евристика ЕООД, съдейства, за гладко протичане на ликвидационния процес в дружествата, избрали да ползват нейните услуги. Обръща внимание на всички варианти за запазване на регистрацията на фирмата и при невъзможност за приложение присъства с отговорна грижа при всяка стъпка от ликвидациония процес.Примерни моменти са: задължителна дерегистрация по ддс, взаимоотношения с НОИ във връзка с проверка и издаване на удостоверение, разни типове счетоводни баланси изготвяни от счетоводната къща, в зависимост от фазата на ликвидацията.

Дейностите на Евристика ЕООД гр.Русе, са разнообразни. Ето в резюме някои от тях:

Комплексно обслужване
Значим показател при фирменото счетоводство на счетоводна къща Евристика гр.Русе, е оптимизацията на счетоводната работа. То се извършва по такъв начин, че информацията да е с достатъчна пълнота за целия обхват от критерии, които трябва да покрива. Няма излишни показатели, които да трупат необосновани разходи на време и парични средства.Оптимизирането се извършва по подобен начин и при останалите услуги, респ.обслужване.
Счетоводна къща Евристика гр.Русе, организира и следи счетоводните услуги с индивидуална грижа към клиента, съобразно неговите особености.Така, по този начин, се реализира значително редуциране на разходите, тъй като в техническо отношение се отсява най-важното, прилага се необходимият софтуер и се задава алгоритъм на работа с документите, съобразно правилника за движение на документацията на съответната фирма. При всяко положение,запазване от неразпространение на търговската тайна и всякаква друга информация с конфиденциалност за клиента.
В отговор на всеобхватното изпълнение на счетоводните и извънсчетоводните задачи Счетоводна къща Евристика гр.Русе, Ви освобождава от задълженията за посещение на държавни институции – НАП, НОИ, Община – Русе, НСИ. Така счетоводната къща, освен че си набавя необходимите счетоводни документи и справки, Ви представлява при проверки и ревизии от контролните органи. Също така, може да Ви освободим в значителна степен от посещение на банки, като извършваме по електронен път повечето Ваши задачи, както и да направим посещение до офисите им и осъществим куриерска дейност в двустранно направление.
Комплексното обслужване, означава и намалени цени, но освен тях Вие ще спечелите и много време за Вашите бизнес и лични занимания. Ние ще посетим адвокат, ще координираме действията свързани с юридическа му компетентност и ще Ви предоставим завършен резултат.Когато приложим нашите рекламни и дизайнерски услуги, Вашата фирма ще се откроява всред останалите с уникалната си рекламна, фирмена визия – усилията Ви за да се случи това, ще са сведени до минимум.
Като счетоводна къща, организираме и посещение на място, в предварително уговорени дата и час. Обичайно, обслужването на клиенти извън гр.Русе, се изпълнява без посещение на място, освен в началните месеци и при някои извънредни случаи, договорени предварително.
Безплатни услуги, за всички дейности на Евристика ЕООД не се предлагат или изпълняват. Безплатните цени, за каквито се представят в интернет, имат противоречива обосновка с цел заблуда. Тези „цени“ са със спекулативен характер заради „безвъзмездното“ им изпълнение, реализират нарушения на действащата нормативна уредба чрез нулево данъчно изражение на услугата и чрез нелоялна конкуренция посредством въвеждане в заблуждение, както и нелоялно привличане на клиенти.

Online счетоводство
Счетоводното обслужване, реализирано чрез приоритетна употреба на електронни средства за комуникация, съхранение и обработка се нарича Online счетоводство.
Счетоводна къща Евристика гр.Русе, работи Online с всички фирми,собственост на чуждестранни лица,включително за регистрации и други извънсчетоводни услуги. Понастоящем, Online счетоводството на фирми с български капитал, има от 40 до 100 км.отдалеченост до офиса на фирмата ползвател на услугата на територията на страната.Това е незначително отстояние, тъй като може да се покрие света, без да се загуби качественото изпълнение. Практическото приложение на услугата Online счетоводство, в Счетоводна къща Евристика гр.Русе, е доказало многократно нейните огромни предимства и висока преспективност.При добра организация, не съществува сфера на дейност, където това специфично счетоводно обслужване не би реализирало максимума в счетоводството.

Архивно стопанство-необходимо и след като фирмата вече не съществува
Счетоводна къща Евристика ЕООД гр.Русе, подържа текущ счетоводен архив, в който намират място счетоводните и всички взаимосвързани документи на клиентите.Състои се от хартиени и електронни документи.Съхранението на хартиените документи, обхваща не по-дълъг период от две години.Някои клиенти желаят, документите им да останат по-дълго на съхранение в счетоводната къща. За да се съхраняват успешно тези документи е създадено малко архивно стопанство, където може да пребивават и документи на фирми които не са клиенти на счетоводно обслужване.Посредством съхранението на счетоводни документи Счетоводна къща Евристика ЕООД гр.Русе, спомага за изпълнението на редица нормативни изисквания, които изискват пазенето на документацията за различни периоди от време.

Прехвърляне на счетоводство от друга счетоводна къща
По различни причини, предприятия със стари фирмени регистрации и заведено счетоводство, решават да сменят обслужващото ги лице. Невинаги причината е влошеното  качество на счетоводните услуги. Понякога се преустановява счетоводна дейност и прекратеното счетоводство трябва да се прехвърли на друго място. Счетоводна къща Евристика гр.Русе, приема прехвърляне на счетоводство с висока степен на завършеност,възстановява доколкото е възможно счетоводство с ниска степен на завършеност, както и завежда съвсем ново счетоводство за стар период, осигурява одитиране на стари периоди, изработва разнообразни справочни данни и извършва специфични счетоводни услуги по поръчка на представляващия фирмата.

Разбира се, без ценообразуване не може.Какво представлява то накратко, при счетоводната къща:

Цени на счетоводно обслужване в счетоводната къща
Счетоводна къща Евристика гр.Русе, предлага ценови пакети на преференциални цени, за 3, 6, 8 и 12 месеца към новопостъпили клиенти на счетоводно обслужване с до 100 броя документи на месец. Друг ценови пакет включва пълна тримесечна отстъпка при сключване на едногодишен договор. Ценовата политика по отношение на фирми, които са с преобладаваща собственост на чуждестранни лица е различна. При всяко положение, формираните цени за счетоводни услуги ще са с достатъчно вложено внимание към детайла, така че ще отразяват точно счетоводната ситуация във Вашата фирма. За целта е нужно да осъществите контакт със Счетоводна къща Евристика гр.Русе и ние ще поискаме да ни изпратите по e-mail минимум конкретни данни, според които ще формираме и върнем обратно нашето ценово предложение, въз основа на което можем да кореспондираме по-нататък за постигане на окончателна цена. Цените, които ще получите чрез интернет страницата ни за запитвания, ще са само насочващи, такива каквито ще получите и от други сайтове.
Дейностите в счетоводството се изпълняват посредством двустранно счетоводство и едностранно счетоводство. Едностранното счетоводство отнема по-малък ресурс в сравнение с двустранното и затова цените за неговото прилагане са по-ниски, така то е евтино решение при еднолични търговци.

Изискванията към бизнеса в България са продиктувани от два основни фактора – продължаващото интегриране към европейските норми и глобалните икономически сътресения. Възникват процеси, които са сложни и често свързани с неочаквани усложнения, както с източник гр.Русе, така и дължащи се на особености в страната и вън от нея.Ние ще Ви помогнем, при адаптацията към всички нови изисквания, защото разполагаме с опита и възможностите да направим необходимите стъпки, решавайки ако не всички, то поне голяма част от трудните задачи. Чрез специфичните ни решения, които не са свързани със счетоводното обслужване, ние сме в състояние да отговорим на изискванията за възходящи бизнесрезултати от упражняването на Вашия бизнес.
Всички прилагани от кантората мерки, ще Ви помогнат за още по-добра концентрация върху Вашите ръководни задачи.
Нашият екип е съставен от специалисти завършили висше образование, имащи амбицията, познанията и практическия опит с готовност да Ви съдействат за да постигнете високи успехи във Вашия бизнес. Стремежът ни е да ползваме 100% от професионалните си качества, без уговорки, изцяло в полза на клиента. Влагаме мисъл и въображение, дори там където на пръв поглед е невъзможно. Следвайки поставената цел, ще Ви спестим финансов ресурс, който да инвестирате където пожелаете.

Изборът на партньор в толкова важни аспекти на бизнеса Ви, като тези, които ние предлагаме трябва да става внимателно и с чувство на отговорност. Съществува вероятност, въпреки високото качество, което подържаме в кантората, по чисто субективни причини, нашият клиент да потърси друга кантора, която да извършва обслужването му.Тъй като ценим взаимоизгодното сътрудничество с клиентите, ние желаем да работим с качествени контрагенти, които да ценят нашите грижи, а не такива които подхождат безразсъдно и взимат неадекватни решения, чрез които правят изключително трудна съвместната ни работа.

Каквото и да предприемете, правете го с идеята да има пасване, а не непрекъснато да се напасвате! Не подминавайте шанса да откриете, подходящи за Вас счетоводна къща и рекламна къща – затова посетете офиса на фирма Евристика ЕООД в гр.Русе.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница