Регистрация на фирма в Русе

Русе - регистрация на фирма

Регистрация на фирма в Русе, Търговски регистър

Регистрация на фирма в Русе
Тя се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в гр.Русе. Такава фирмена регистрация е възможна и за търговци с адрес на управление извън гр.Русе. При предходният режим, такива регистрации бяха допустими само за района на окръжния съд, по адреса на фирмата.

Регистрация на фирма от адвокат, а не с наръч от механично попълнени бланки
Ние съдействаме за юридически обоснована регистрация на фирми – ЕООД, ООД, ЕТ, СД, КД, АД, ЕАД, КДА.Това означава, обслужване от адвокат, съобразено с бъдещите бизнес намерения на клиента, неговите ползи и изгоди, което се извършва на приемлива за страните цена.

Безвъзмездната услуга по регистрацията отклонява от данъчния закон
Безплатната регистрация на фирми е нереална, поради обстоятелството, че всеки упражняващ услугата по регистрация на фирма, има за цел печалба от нейната реализация.Афишира се, че срещу така наречената безплатна регистрация се подписва едногодишен договор за абонаментно счетоводно обслужване между страните и се прави авансова вноска.В този случай, не е възможно да се сключи договор,тъй като бъдещото дружество,например ЕООД,не може да бъде страна по договора към момента на договарянето, защото не съществува.Безвъзмездното предоставяне на услугата по регистрацията на фирмата се третира като отклонение от данъчното облагане, по чл.16, ал.2, т.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.Възможно е данъчната служба да начисли ДДС и други данъци на изпълнителя, а възложителят да бъде потърсен чрез насрещна проверка за да даде обяснения.Възникват, също така, още редица проблемни ситуации във връзка с безплатната регистрация на фирми, поради което не препоръчваме тази метода.

Регистрацията на ЕООД е най-популярна
ЕООД възниква с вписването му в Търговският регистър, а до вписването учредителят e възможно да се откаже от намерението за учредяване на дружеството и да отмени акта по учредяването.В периода между учредяването и вписването е налице т.нар.предварително дружество, като след възникването на дружеството то поема всичките права и задължения. Ако в междинния период учредителят отмени акта, той отговаря лично и неограничено за тях.Учредителите на дружеството трябва да са дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица, като всяко лице може да участвува в повече от едно дружество, доколкото законът не забранява това.

ЕТ не е загубило своята популярност за старт на малки проекти
Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с постоянно местожителство в България,т.е.такъв търговец може да бъде както български така и чуждестранен гражданин, без значение в гр.Русе или другаде е неговото местоживеене.Ако малките проекти предполагат възникване на големи задължения, за относително дълъг период, е препоръчително да се избере регистрация на ЕООД например, вместо ЕТ.

Какво е фирма?
Фирма – това всъщност е наименованието на търговеца, тя трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява общественият ред и морала.
Изписването на фирмата е задължително да е на български език, като допълнително може да се изписва и на чужд език.Името на фирмата трябва да има национална фирмена уникалност. Седалището на търговеца е населеното място, където се намира управлението на дейността му,където е и неговият адрес.

Какъв предмет на дейност да впишем при регистрацията на фирмата в Русе?
Търговецът може да има разообразен предмет на дейност, при положение че не противоречи на законовите изисквания.

Какво е ЕИК?
Агенцията по вписванията при първоначалното вписване в търговския регистър определя единен идентификационен код на търговеца, който се нарича ЕИК и той остава непроменен до заличаването му.

С какво допринасяме за изпълнението на услугата?
Евристика ЕООД извършва пълно съдействие в сътрудничество с адвокат, по процедурата за регистрация на търговец(фирма) в Търговският регистър в най-кратки срокове, като предоставя веднага след регистрацията актуално състояние за регистрираната фирма и фирмен печат. Допълнително може да се поръча изготвяне на фирмена визия, като рекламна и дизайнерска услуга.
След изпращане на Вашето запитване от тук, в най-кратък срок Вие ще получите конкретна информация за процедурата по регистрация, както цената за услугата, включително такси на търговския регистър,банкови и нотариални такси.

Участваме със съвети, като изясняваме начините на данъчно облагане, спомагаме за избор от двете разновидности на осигуряването при управители на еднолични дружества с ограничена отговорност и трите разновидности на осигуряването в някои други случаи при подготовката за отваряне на фирмата.
Улесняваме подборът на банка за набирателна сметка.Когато е необходимо мнение, даваме такова и за избор на банка за разплащателна сметка, невинаги двата типа сметки е подходящо да са в една и съща банка. Съставяме план за изпълнение, според който е ясен всеки етап от процедурата по регистрация на фирма. Заявките извън гр.Русе се обработват веднага и практически няма разлика между тяхното изпълнение и това на тези постъпили от гр.Русе.

Предлагаме Ви,ценово аргументирана услуга, която дава свободата да приложите каквото си изберете (и когато си изберете) счетоводно обслужване, обслужваща банка, служба за трудова медицина и т.н.Ако желаете след регистрацията на фирма, счетоводното обслужване да се осъществява от Евристика ЕООД, то ще се извърши на преференциална цена за първите няколко месеца.

При положение, че се сключи договор за счетоводно обслужване и състави правилник за документооборота, периодът с преференциална цена се удължава.В такъв случай, заплатената такса на услугата за регистрация на фирма в Русе, участва в ценообразуването на счетоводното обслужване.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница