Подготовка за отваряне на фирма в Русе

Сграда на Търговски регистър Русе - Агенция по ВписваниятаПреди да се отвори една фирма, е подходящо да се извърши приготовление за нейната регистрация в Търговски регистър – гр.Русе.

Подготовка за отваряне, чрез регистрация на нова фирма

Преди регистрацията на фирмата, са необходими редица уточнения във връзка със специфичните особености на фирмите. Всяка фирма характерни белези, от които зависят доколко тя може да е полезна при осъществяването на търговската дейност.
Мерките, които се вземат предварително,за подготовка преди отваряне на фирма, целят максимално опозолтворяване на характеристиките, които притежава, за да може отварянето на фирмата чрез регистрация в Търговски регистър, гр.Русе, да допренесе максимални ползи.
С отварянето на фирми не бива да се прибързва. Тъй като фирмата е изразител на търговската дейност, която ще упражнявате, тя става една втора идентичност на индивида, извършва се примесване на обществената с фирмената идентичност в някаква степен и заради това веднъж избрана и регистрирана, отворената фирма трябва да може да служи в максимална степен за удоволетворяване на всички предварително зададени цели – ЕООД, ЕТ.Същите особености са присъщи и при фирмите съставлявани от повече от един съдружник, ООД например – там е необходимо да се обмисли бъдещата дейност,преди да бъде отворена фирмата, да се извърши проучване на останалите физически и/или юридически лица съдружници, разпределяне на дяловия капитал, как ще протича осигуряването – по договор за управление или по друг начин и т.н. все важни въпроси, които ще рефлектират в бъдеще време, при отворена и вече регистрирана фирма.
Необходимо е да се извърши и данъчно предвиждане, преди отваряне на фирмата.
В някои случаи облагането с патентен данък може да се окаже по-изгодно, отколкото с корпоративен данък.
При счетоводното предвиждане – изборът касае двустранно или едностранно счетоводно отчитане, както и национални или международни стандарти за счетоводно отчитане. Изборът е ограничен от ред нормативни изисквания.

Данъчно предвиждане преди отваряне на фирмата – пример
Облагаемо с патентен данък е всяко физическо лице, включително в качеството му на ЕТ, извършващо дейностите посочени в приложение № 4 от Закона за местни данъци и такси.
Като пример, заплащането на патент при работно място за козметични услуги за една година е най-много 900 лв. Тази сума на патентното данъчно облагане съответства на 9000 лв.печалба при корпоративното данъчно облагане, т.е. 9000 лв. х 10% = 900 лв.
Няма пречка облагаемото с патентен данък физически лице да постигне и по-висока печалба, която е същевременно и личен доход за него. За да получи личен доход, съдружника на фирма с корпоративно данъчно облагане е необходимо да плати 5% данък дивидент, върху остатъка от годишната печалба. Този остатък се формира от брутната годишна печалба, намалена с корпоративния данък за фирмата в размер на 10%.Обичайно сумата на оборота при дейност козметични услуги от едно физическо лице, варира от 25 до 40 хил.лева за година, в голям град, като за тези сума то ще плати само 900 лв.патент, а печалбата ще е съвсем близка като стойност до тази сума.
Следователно, от данъчна гледна точка, за едно лице, което упражнява дейност „козметични услуги”, е целесъобразно да отвори фирма и регистрира като ЕТ.
Възможна е регистрация като свободна професия за тази му дейност.
И в двата случая има още ред условия, които е нужно да се спазват за да се ползва патентен режим на данъчно облагане след откриване.
За предходната година оборота на лицето на патентен данък не бива да превишава 50000 лв., а за текущата данъчна година оборотът му не бива да превишава същата сума както предходната година, то не бива да се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност.
В случаите, когато за период на 12 месеца в последователност едно физическо лице е прекратило своята патентна дейност и/или е отворило ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумираните обороти на двете предприятия надвишават 50 000 лв. за 12 месеца в последователност, тогава за новообразуваното предприятие не се прилага патентното облагане за доходите от тези дейности.
При неспазване на изискванията за патентното облагане – облагането с данък протича по общия ред – съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Съществуват още много примери, за това как в зависимост от упражняваната дейност може да се избере подходяща фирма, с цел по-изгодно данъчно облагане за субекта.
Евристика ЕООД съдейства в тази насока.

Лична имуществена отговорност, налична след отварянето на фирмата
Фирмата на един едноличен търговец(ЕТ) нe представлява отделен от търговеца правен субект.Физическото лице, собстваник на ЕТ отговаря неограничено за задълженията на фирмата.
При събирателното дружество(СД),което се реализира чрез сдружаване на две или повече физически или юридически лица, обединяващи усилията си за извършване на сделки по занятие определени по Търговския закон, като за целта отварят обща фирма.СД е най-изразеният представител на персоналните дружества, където личностният елемент при съдружниците е особено важен.Изисква се лично участие на всеки съдружник в дейноста на СД.По тези причини, след като липсва лично доверие между съдружниците е добре да се разгледа друг вариант за отваряне на фирма чрез фирмена регистрация.Поради тази причина при смърт или напускане на някой от съдружниците, ако в учредителният договор на СД не е записано друго, дружеството се прекратява.Освен със своето имущество дружеството има отговорност и с имуществото на съдружниците.Солидарната отговорност на съдружниците означава, че всеки съдружник отговаря за цялото задължение на дружеството, като кредиторът най-напред насочва своята претенция към СД и само когато остане неудоволетворен, той се обръща към личното имущество на всеки един съдружник.
При дружеството с ограничена отговорност ООД(ЕООД), за разлика от СД, от съдружниците(собственика) не се изисква особено лично участие, а дружеството отговаря пред кредиторите единствено със собственото си имущество.Това е една от причините, отварянето на фирма ООД да се различава от отварянето на фирма СД, с опростена процедура на учредяване.Отговорноста на ООД по отношение на задълженията на дружеството, е сведена до имуществото му в неговото качество на юридическо лице.Така, съдружниците не отговарят с тяхното лично имущество пред явяващите се кредитори на дружеството.Когато ООД е ЕООД, тогава то е еднолично дружество с ограничена отговорност и затова се състои само от един съдружник, който е собственик на капитала, докато СД не може да бъде такова.

Първостепенно задължение на съдружниците или акционерите е това те да направят първоначални вноски в капитала на съответното търговско дружество.
При отварянето на фирма е необходимо да се знае, какви ще са тези вноски – парични или непарични. Това са капиталови вноски при учредяване на дружеството, които може да се променят след като дружеството е основано, а може да останат същите, както при учредяването.
Паричната вноска в капитала се внася в банкова институция и има законово определен минимален размер. Непаричната вноска, наричана още апорт, представлява различни права върху имущество, права върху нематериални активи, права върху ценни книги и други.При вноска в АД, например, представляваща право на собственост или ограничени права върху недвижими имоти е необходимо писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му, което се прилага към устава на дружеството.Възможно е да се апортира и търговско предприятие.
Често датата на отваряне на фирмата съвпада с началото на нейната регистрация.Тогава, да се резервира името на фирмата, за да не може да се ползва от друго лице,не е абсолютна необходимост, но за сигурност може да се направи.

След като приготовленията са завършили, отварянето на нова фирма може да започне
При дружествата като ЕООД, ООД, АД отварянето на фирма настъпва чрез учредяване.Създава се нов правен субект, който се различава от учредилите го лица.
ООД и ЕООД-тези фирми притежават имущество с което отговарят за задълженията към техни контрагенти, а съдружниците отговарят до размера на дяловата вноска в капитала.
Преди учредяването на ООД се свиква учредително събрание на съдружниците, на което се взема решение за учредяване на дружеството чрез учредителен акт.
Учредяването на ЕООД, се извършва без провеждане на учредително събрание. Достатъчно е да се състави учредителен акт, с необходимото съдържание, който да се подпише от едноличния собственик на капитала.
При едноличният търговец ЕТ – отварянето на фирма се реализира,чрез подаването на заявлението за регистрация, подписано от физическото лице, желаещо вписване на отвореното ЕТ в търговския регистър.С регистрацията на ЕТ, не настъпва възникване на нов правен субект.
Акционерното дружество(АД) се учредява чрез провеждането на учредително събрание с учредители едно или няколко физически или юридически лица, образуващи дружеството, които записват акции, при положение че лицата учредители не са обявени в несъстоятелност.Акционер в такова дружество може да е държавата.Чрез учредителното събрание се приема уставът на акционерното дружество.

Регистрацията на отворената фирма, се извършва посредством вписване в Търговски регистър – Русе. Евристика ЕООД съдейства за регистрации в този офис на Агенция по вписванията, като няма пречки в него да се вписват фирми с търговска регистрация извън град Русе. Регистрирането се извършва от служители в Агенцията, на база предоставена документация по електронен или хартиен вид, след внасяне на съответната държавна такса.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница