Регистрация на фирма в Русе

Регистрация на фирма в Русе

Търговски регистър - Русе

Регистрацията на фирма в Русе се извършва в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Регистрирането на фирми със седалище извън град Русе е възможно.
При предходният режим, такива регистрации бяха допустими само за района на окръжния съд по регистрацията на търговеца.
Юридически обоснована регистрация на търговци (фирми) – ЕООД, ООД, ЕТ, СД, КД, АД, ЕАД, КДА.


Безплатна регистрация на фирми не съществува, поради обстоятелството, че всеки упражняващ услугата по регистрация на фирма, има за цел печалба от нейната реализация.Афишира се, че срещу така наречената безплатна регистрация се подписва едногодишен договор за абонаментно счетоводно обслужване между страните и се прави авансова вноска.


В горния случай, не е възможно да се сключи договор, тъй като бъдещото дружество(например ЕООД) не е възможно да бъде страна по договора
към момента на договарянето.


ЕООД възниква с вписването му в Търговският регистър, а до вписването учредителят e възможно да се откаже от намерението за учредяване на дружеството и да отмени акта по учредяването.В периода между учредяването и вписването е налице т.нар.предварително дружество, като след възникването на дружеството то поема всичките права и задължения. Ако в междинния период учредителят отмени акта, той отговаря лично и неограничено за тях.


Възникват, също така, още редица спекулативни хипотези във връзка с безплатната регистрация на фирми, поради което не препоръчваме тази метода.


Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в България. Учредителите на дружеството трябва да са дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица, като всяко лице може да участвува в повече от едно дружество, доколкото законът не забранява това.


Фирма – това всъщност е наименованието на търговеца, тя трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала.
Изписването на фирмата е задължително на български език, като допълнително може да се изписва и на чужд език.Името на фирмата трябва да има национална фирмена уникалност. Седалището на търговеца е населеното място, където се намира управлението на дейността му,а неговият адрес е адресът на управлението на дейността му.


Търговецът може да има разообразен предмет на дейност, при положение че не противоречи на законовите изисквания. Агенцията по вписванията при първоначалното вписване в търговския регистър определя единен идентификационен код на търговеца, който се нарича ЕИК и остава непроменен до заличаването му.


Евристика ЕООД извършва пълно съдействие, по процедурата за регистрация на търговец(фирма) в Търговският регистър в най-кратки срокове, като предоставя веднага след регистрацията актуално състояние за регистрираната фирма и фирмен печат.


След изпращане на Вашето запитване от тук, в най-кратък срок ще получите конкретна информация за процедурата по регистрация, както цената за услугата, включително такси на търговския регистър,банкови и нотариални такси.


Предлагаме Ви, ценово аргументирана услуга, която дава свободата да приложите каквото си изберете (и когато си изберете) счетоводно обслужване, обслужваща банка, служба за трудова медицина и т.н.


Ако желаете след регистрацията на фирма, счетоводното обслужване да се осъществява от Евристика ЕООД, то ще се извърши на преференциална цена за първите няколко месеца.


В случай, че се сключи договор за счетоводно обслужване и състави правилник за документооборота, периодът с преференциална цена се удължава.
В този случай заплатената такса на услугата за регистрация на фирма в Русе, участва в ценообразуването на счетоводното обслужване.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница

Валутен конвертор