Фирморегистрация

ФирморегистрацияФирморегистрация
Търговското фирморегистриране, означава фирморегистрация в търговския регистър на България. Този национален регистър не е нов, а се запазва след реформирането на търговската регистрация на фирми.Така,от фирмените отделения на съдилищата, този регистър се прехвърли към Служба по вписванията, която е звено към Агенция по вписванията.Процесът се съпровождаше от т.нар.пререгистрация на фирми.

Фирморегистрирането, преди преместването партидите на търговците се извършваше в Русенски Окръжен съд, Фирмено отделение, ет.3, стая 4. Пререгистрацията стартира в Търговския регистър, който се помещаваше на ул.Пирот 4, в гр.Русе, зад новата поща, преди музикалното училище.Документите преминаваха в регистъра, чрез сканиране на фирменото дело от Окръжен съд, гр.Русе.Сега,Търговският регистър се помещава в сградата на Изчислителен център-Русе, който е позициониран на ул.Църковна независимост 16.

Във връзка с пререгистрацията, не само при фирморегистрацията, но и при фирмозаличаването възникваха любопитни ситуации, както посоченото на документа по-долу:

Заличаване на ЕТ, старо положение

Понятийно значение
Наименованието фирморегистрация се ползва повече при регистрация на фирми в Русия, отколкото в България, а неговата употреба тук постепенно запада.

Наименованието фирма не е еднозначно, за разлика от „регистрация” което е с точно определен смисъл. В терминологично отношение, указът за стопанска дейност в миналото, беше сложил знак на равенство между понятийното значение на „фирма” и понятието „предприятие”, „дружество”.Придобиването на гражданственост, не закъсня.Търговският закон в ново време, обаче, постави нещата на своето място и възстанови положението, което е съществувало по Търговския закон от 1897г.Въпреки, че и преди у нас, както и в много други страни двете понятия имат смесена употреба.В съвременния говор е допустимо да се казва:моята фирма, нашата фирма-моето търговско дружество.

Един детайлен прочит на терминологичната база в търговското право, би освободил от употреба доста противоречащи си едни с други обществено наложени „термини.” Същото се отнася и за счетоводството, както и за други сфери на дейност.Едно прецизиране, чрез нормативна обосновка, ще улесни в значителна степен понятийното значение на думите.Понякога легализирането на едно определение не води до успех, както е например се е получило и със счетоводното предприятие – то продължава да се нарича с гражданското наименование „счетоводна къща”.

Фирморегистрацията е на път да отпадне от родния речник.Добре е,по повод регистрация на търговец да не се използва наименованието фирма, вместо конкретната му правна форма, например ЕООД, ООД и т.н.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница