Търговски Регистър – Русе

Търговският регистър представлява електронна база данни, която съдържа обстоятелствата, които са вписани по силата на закон,
и актовете,обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранните търговци.
Лицата, които са търговци, са посочени в чл.1 от Търговския закон.


За улеснена работа с хартиени документи, в по-големите населени места са обособени служби наричани служби по регистрацията, като към тях са причислени и други регистри на Агенцията по вписванията.


За отдалечен достъп се използва интернет връзка, а хартиените документи са заменени с електронни форми и файлове.


Личните данни по Закона за защита на личните данни, съдържащи се в информацията включена във вписваните обстоятелства и обявените актове, може да не се включва, освен тази за която има изискване по закон да бъде обявена.


Право на достъп до търговския регистър има всеки, като той е безплатен и свободен.
По отношение на регистрирания достъп, може да бъде предоставен на място в съответната служба по регистрация след представяне на молба и документ за самоличност или по електронен път-чрез идентификация посредством електронен подпис.


Приемната на Търговски регистър при русенската Служба по регистрацията към Агенцията по вписванията се намира на


Адрес: гр.Русе,7000, ул. Църковна независимост 16, ет. 3, западен коридор.

Работно време: от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Гугъл карта на Търговски Регистър-Русе


Фото

Търговски Регистър - Русе

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница