Регистрация и дерегистрация по ДДС

Регистрация и дерегистрация по ДДС

НАП-Русе

Регистрация по ДДС, както и дерегистрация по ДДС са процедури, за които счетоводна къща Евристика Русе извършва пълно съдействие, вкл.данъчно представителство пред НАП-Русе, а в други случаи – пред съответната компетентна данъчна служба извън гр.Русе.

Регистрация по ДДС
Данъчно задължено лице по закона за ДДС(ЗДДС), е всяко лице, извършващо независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от тази дейност. Някои дейности могат да се класифицират като изключени от обхвата на независимата икономическа дейност – например, дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, което е приравнено на трудово.
Регистрацията по ДДС може да е задължителна, както по избор на лицето.
Задължение за регистрация може да възникне, както за данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, така и за такова което не е установено на територията на страната и това лице извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различаващи се от тези, при които изискуемоста на ддс е от получателят.
Регистрацията по ДДС се извършва чрез подаване на документи и даване на обяснения от данъчно задълженото лице или от друго лице представляващо го чрез нотариално заверено пълномощно, както и чрез акредитиран представител по чл. 135 от ЗДДС, на място в съответният офис на данъчната служба или по електронен път, чрез електронен подпис. След регистрацията, лицето регистрирано по ддс, получава идентификационен талон с вписан на него ДДС номер, удостоверяващ датата на регистрация и основанието по ЗДДС. При нормативни неуредици, НАП е в правото си да откаже както регистрация така и дерегистрация по ДДС.
Обичайно, поводът за задължителното регистриране по ддс е натрупването на облагаем оборот от 50 000 лева или по-голям, за период не по-дълъг 12-те последователни месеца, преди текущия месец. Лицето заявява регистрация в 14 дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е натрупало този оборот.
Съществуват някои задължителни регистрации, изискването по които определя, че лицето трябва да заяви да се регистрира по ддс, не по-късно 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, като допълнително условие за тези по-рядко срещани регистрации в някои от случаите има определен стойностен праг.
Регистрацията по избор – всяко данъчно задължено лице, при което на са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, е в правото си да се регистрира по избор.
Съществува и регистрация по инициатива на органа по приходите – когато се установи че лицето не е подало в срок заявление за регистрация. НАП регистрира лицето, чрез издаване на акт за регистрация, ако са налице условията за неговата регистрация.

Дерегистрация по ДДС
Както при регистрацията, така и при дерегистрация по ДДС тя може да е задължителна, по избор и по инициатива на органа по приходите.
Задължителна дерегистрация е налице при заличаване на ЕТ от търговският регистър, прекратяване на дружества – търговци и нетърговци по Търговския закон и други подобни случаи.
Тези лица, които са регистрирани по избор съгласно чл.100 от ЗДДС, нямат право да прекратят тази регистрация(да се дерегистрират по избор), по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по този закон, докато тези които са регистрирани по задължение заявяват дерегистрация по избор когато отпадне съответното основание за задължителната им регистрация. Съществуват други основания за дерегистрация по избор, които са сравнително рядко срещани.
Напоследък зачестяват дерегистрации по повод данъчни нарушения по реда на чл.176 от ЗДДС. Ето в кои случаи данъчният орган е в правото си да прекрати регистрация по ддс на лицето:
• не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК;
• промени адреса си за кореспонденция и не уведоми компетентната служба на НАП, по предвидения за това ред;
• системно не изпълнява задълженията по ЗДДС;
• има публични задължения, събирани от НАП, чиято обща стойност надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
• не е посочило електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
• не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.

Във връзка с регистрацията по ДДС както и при дерегистрацията по ДДС, възникват разнообразни казуси, в доста случаи с необичайна специфика. Тук е мястото на счетоводна къща Евристика Русе, да отговори изчерпателно на всички въпроси и доведе съответната процедура до предпочитан от клиента завършек.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница