Счетоводство от счетоводители

Най-доброто счетоводство е възможно, само когато се упражнява от професионални счетоводители, спазващи принципите на професионализма и етиката.Счетоводна къща Евристика ЕООД, Русе поставя тези принципи като най-висок приоритет, заедно със стремежа за независимост не само в счетоводството, а и във всичките фирмени действия.По-долу запознаваме с интересни моменти, влияещи на счетоводството, като засягаме и такива, които не са свързани със счетоводители.

Отлично счетоводство или имитация
Най-доброто счетоводство е само отличното счетоводство. Всичко останало е само имитация.Средно положение не съществува. Предвид прилаганите измерители в счетоводството, както и неговият двустранен характер,възможностите за грешки са силно ограничени.Обаче, точно в малките грешки се крият големите последствия, защото едно „незначително”изкривяване в счетоводните данни, води до неточност на годишният финансов отчет, оттам се нарушава анализа който се прави от собственика, изкривяват се резултатите и фирмата освен че може да бъде санкционирана при контролни действия от НАП, потребява заблуждаваща информация за планиране на бъдещата си дейност.

Полезно счетоводство или бумащина безкрай
Счетоводителите, които работят полезно счетоводство, са наясно че излишната детайлизация не спомага с нищо, а само вреди на счетоводната работа. Когато се налага да се търси някаква информация за минало време, тогава проличава ненужността на камарите от хартии, файлове, кашони, папки и прочие, когато е можело синтезираният вид на това което трябва да се приготви като електронен файл, например, да се генерира от софтуер, да се разпечата когато е нужно. Отпечатването на всевъзможни счетоводни справки, ведомости и други, освен основните, с идеята някога да потрябват, претоварва счетоводната работа и измества приоритета в този процес, който трябва да е върху вярното осчетоводяване на счетоводните операции.

Напълно е възможно едно добро счетоводство от несчетоводител. Неговите действия е задължително да са под текущият, както и краен контрол от съставителя на ГФО, който в края на периода(възможен е период, по-малък от една година) изготвя или съставя, а не само подписва съответните отчети.

Организиране счетоводството на работното място
Висока ефетивност от своята работа счетоводителят получава, когато прави прости и естествени движения, когато постига плавна траектория на движенията в рамките на нормалната работна зона, когато скоростта на ръката е по-голяма при хоризонталното, отколкото при вертикално положение.
За подържане на счетоводният процес и спазване заложеният преди това ред на работа, е необходимо да се организира обслужване на работните места. Това обслужване означава доставяне на канцеларски материали, обслужване на софтуера и хардуера използван за счетоводство, почистване и хигиена на работното място.

Разделение и съвместяване в счетоводството
Съществува т.нар. професионално разделение на счетоводния труд съобразно квалификацията на счетоводителя. Счетоводството в този случай се разпределя между счетоводителите в зависимост от неговата сложност и от квалификацията на работещите.Също е възможно и функционално разделение – трз, данъци, осигуровки и т-н. които мнозина причисляват към счетоводната работа, както и отраслово счетоводство.
Съвместяването на счетоводната работа е такава организация на на труда, при която счетоводителите изпълняват такива функции, отнасящи се за различни дейности, които са несвойствени за тяхната обичайна работа.В този случай счетоводството се прехвърля от един на друг счетоводител, например когато единият счетоводител е в отпуск.

Производителност на счетоводителя в счетоводството
Производителност на труда означава неговата способност за единица работно време да създава определени потребителски стойности.Колкото е по-производителен счетоводният труд, толкова е по-висока неговата ефективност. Разбира се подобрените количествените параметри не бива да са за сметка на качествените.Ефективност и ефикасност трябва да се допълват взаимно и да не си пречат.
Необходимо е да се установят и спазват такива оптимални условия на труд, при които счетоводителят изпълнява счетоводството с минимум разход на човешка енергия.
Физическите фактори оказват значение, отличната ергономия на работното място на счетоводителя силно повлиява върху качеството на счетоводството в положителен аспект.

Квалификация в счетоводството, упражнявано от счетоводители
Както е споменато преди, прилагането на квалификацията в счетоводството може да се отнася както към счетоводители, така и към несчетоводители.Разликата е, че при един несчетоводител се полагат повече времеви и парични разходи за обучение и той в повечето случаи няма право да съставя ГФО. Съставители на ГФО могат да са например данъчни служители със стаж в данъчните ревизии над две години, ако са вишисти със счетоводно-икономическо образование, но да не са счетоводители.Под квалификация на счетоводителя се разбира съвкупността на физически и умствени способности на изпълняващия работата за счетоводен труд с една или друга степен на сложност.Колкото трудът е по-сложен, толкова по-продължителна е подготовката за него и толково по-висока е квалификацията на този който изпълнява работата в счетоводството.

Технологична и трудова дисциплина в счетоводството
Технологичната дисциплина е характерна и за сферата на услугите, освен за материалното производство.Тя означава съблюдаване на определени параметри за представяне на документация, като срокове и обеми подлежащи за обработка, начини за проверка за допуснати грешки преди окончателно представяне на отчети както към клиента, така и по отношение на разни институции.
Трудовата дисциплина е взаимосвързана с технологичната защото едното не може съществува без другото.Нарушения в трудовота дисциплина, като самоотлъчване, неуплътнение на работното време и други, влияят негативно на технологичната дисциплина в счетоводството.

Счетоводна къща Евристика ЕООД, Русе, се занимава с всеки аспект, доколкото е възможно, влияещ счетоводният процес и непрекъснато обновява своите модели с цел постигане на максимално най-доброто счетоводство към всеки клиент.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница