ТРЗ и ЛС

ТРЗ и ЛС услуги, обслужване в Русе от Евристика ЕООД, като допълнение към счетоводните услуги, респ.счетоводното обслужване. Някои колеги причисляват трз и лс услугите към счетоводните услуги, но въпреки причинно-следствената връзка между двата вида услуги, не можем да твърдим че съществува еднаквост между тях.

Защо толкова държим на точните дефиниции и тяхното спазване? Защото ако те са размити, неопределени, неясни – стават поле за изява на спекулативни практики. Ние превъзмогваме успешно тази ситуация, като предлагаме подробен договор за абонаментно обслужване, където е изяснено в детайли, какви точно услуги прилагаме спрямо клиента.


ТРЗ и ЛС услуги

 • Трудово-осигурителни (ТРЗ и ЛС) услуги съобразени с нормативната обстановка в Република България,ЕС и в други страни.
 • Трудово-осигурителни услуги, чрез които се документират договорните отношения между предприятието и собственици, управители (съдружници), лица по така наречените граждански договори и лица по трудови договори, след правна консултация, която не е елемент на тези услуги. Неправилно е причисляването на правни услуги, към трудово-осигурителните услуги които по своята същност и наложилата се практика имат подчертано технически характер.
 • Детайлна картина на трудово – осигурителното положение във фирмата
 • Трудово-осигурителни рекапитулации за осигуровки, данъци и възнаграждения
 • Съставяне на платежни документи за осигуровки, данъци и банков превод на възнаграждения
 • Съставяне на правилник за вътрешния трудов ред по чл.181 от Кодекса на труда
 • Съставяне на декларации обр.1, евентуално обр.6 и подаването им с електронен подпис
 • Минимизиране вероятността от „прикрити трудови правоотношения“
 • Изготвяне и систематизиране на документи и предаването им в архивното стопанство на НОИ
 • Съставяне на уведомления по чл.62 и чл.123 от Кодекса на труда (KT) и тяхното подаване с електронен подпис
 • Подготовка и представляване при данъчно-осигурителна проверка и ревизия
 • Попълване и заверка на осигурителни книжки в НОИ


ТРЗ и ЛС обслужване

 • Трудово-осигурителното (ТРЗ и ЛС) обслужване може да е пълно, както и частично.
 • Пълно трудово-осигурително обслужване означава, тогава, когато се прилагат всички трудово-осигурителни услуги и непълно – когато се прилагат невсички трудово-осигурителни услуги.
 • Абонаментното трудово-осигурително обслужване – печелите непрекъсната подръжка на вашето трз и приоритетни позиции спрямо клиентите, които не са на абонамент.
 • Абонаментното обслужване – комплексно обслужване, комбинация от счетоводни и
 • трз услуги, свързани с граждански и друг тип договори.


Организация и калкулация на РЗ

 • Тарифиране на индивидуална РЗ и калкулиране на дневни, седмични и месечни размери на основни и допълнителни възнаграждения в Русе, в зависимост от разнообразни показатели, зададени от ръководството.
 • Изчисления за ефективност на труда за всеки работник или служител.


ТРЗ е съвкупност от труд+работна заплата, а ЛС означава личен състав – символика с традиционно приложение в трудово-осигурителните отношения.

По отношение на ТРЗ и ЛС, Евристика ЕООД, Русе е един рационален избор за трудово-осигурително обслужване – поради обстоятелството, че взимаме всякакви мерки за отлично съотношение между ангажиментите и нашата цена за тях.Местоизвършването на дейностите в това направление става в град Русе, като няма пречки за дистанционно обслужване, онлайн, чрез интернет.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница