Свестен счетоводител

Какво означава един счетоводител да е свестен? Добрият счетоводител и свестния счетоводител едни и същи ли са?

За да покрива всички показатели, за един счетоводител е достатъчно да отговаря на ред професионални критерии, в това число и етични такива. В буквален смисъл, свестният счетоводител е почтеният счетоводител. За де е добър един счетоводител, не е достатъчно да е свестен, а да притежава съвкупност от качества за висококачествено упражняване на счетоводната професия.

Прието е, че за да си професионалист трябва да имаш образование в дейностите, които упражняваш и определен опит. За някои професии, това няма как да е достатъчно, тъй като се изискват и морални(етични) показатели. Практиката в тези професии е показала, че без честност, моралност, здравомислие и други качества, смисълът на професията се губи, тъй като основната и цел да е полезна на обществото не би могла да се осъществи.

Чрез Етичният кодекс на професионалните счетоводители, Международната федерация на счетоводителите (МФС) е установила изисквания по отношение на етиката за професионалните счетоводители. Съветът на МФС е учредил Съвет за международни стандарти по етика за счетоводители, който разработва и издава, в рамките на собствената си компетентност, висококачествени стандарти в областта на етиката и други становища за употреба от професионалните счетоводители в световен мащаб.

Принципът за почтеност означава, че всички професионални счетоводители трябва да бъдат прями и честни във всички свои професионални и бизнес взаимоотношения. Почтеността също така предполага справедливо отношение и правдивост.

Фундаменталните принципи на кодекса са почтеност, обективност, професионална компетентност и надлежно внимание, конфиденциалност и професионално поведение. Установена е концептуална рамка, която изисква от професионалния счетоводител да идентифицира, оценява и се справя със заплахите за спазването на фундаменталните принципи.

Свестният счетоводител е също порядъчен, честен, пристоен, но дали може да осъществява на практика нормите на етичния кодекс на професионалните счетоводители е трудно постижимо, предвид обстоятелството, че няма професионална организация която да установява изпълнението на тези международно признани изисквания в счетоводната професия.

Понастоящем, всред счетоводните среди масово се нарушава принципа на професионално поведение, тъй като счетоводителите в значителна степен, не са честни и правдиви по отношение на услугите, които могат да предложат, квалификациите, които притежават, или опита, който са придобили, след като се представят като професионални счетоводители, без да се признати като такива, както и да изразяват пренебрежение или да правят необосновани сравнения относно работата на техни колеги. Съвсем естествено е, резултатът при тази обстановка да е една нискокачествена работа в ущърб за обществото. Свестният счетоводител няма такова поведение.

След като съществува субективизъм, поради липса на критерии, признати, подържани и съблюдавани от съответната професионална организация(или директно от държавата), дисциплинарни процедури и професионални стандарти, изборът на свестен счетоводител може да се извърши след сондиране на общественото мнение, като най-безпристрастен вариант, при който може да се получи сравнително надеждна оценка дали един счетоводител е свестен. Клиентите и колегите са пристрастни и двете насоки, както и организациите – към тяхната членска маса.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница