ГФО по чл.40, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

снимка преди прехвърлянето на 08.10.2013 г.

Предприятията, посочени в чл.40, ал.1,т.3  от Закона за счетоводството(ЗСч), имат задължението да публикуват своите годишни финансови отчети в срок до 30.06., в годината, следваща годината,която се счита за текуща съгласно счетоводната им политика.

Публикуването се осъществява чрез икономическо издание или чрез интернет.

Всички предприятия, за които не е налице горепосоченото задължение по ЗСч, може да публикуват чрез интернет, без това да отменя задължението им (ако съществува такова) да публикуват другаде.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница