Общи разходи в селскостопанското производство

Селскостопанско производство - общи разходиОбщопроизводствените разходи и административните разходи са общите разходи при производството на продукция от дейностите растениевъдство и животновъдство. Те подлежат на калкулативни пресмятания и счетоводни записвания.

Характерно за общопроизводствените разходи в селското стопанство е, че те са общи за няколко еднотипни производства от един и същи вид, които не могат да се отнесат пряко, а е необходимо тяхното разпределяне съобразно установена база за разпределение от предприятието.

Характерно за административните разходи в селското стопанство е, че те също са общи разходи, които не могат да се отнесат пряко, те са такива което се отчитат текущо и не се разпределят. Това са разходи, които не участват в себестойността на продукцията, но подлежат на калкулации и са източник на информация за управленски решения. Свързани са с управлението на предприятието, финансите, това са извънредни разходи и разходи по продажбите.

Общопроизводствените разходи се разпределят периодично. За продуктови калкулации са полезни ежедневните изчисления. В счетоводството, най-често разпределенията се осчетоводяват ежемесечно.

Общопроизводствените разходи се подразделят на постоянни, т.е. такива които не се влияят от обема на производство и променливи(те се променят пряко или полупряко под въздействието от обема на производство).

Според нормалния капацитет на мощностите за производство се извършва разпределянето на постоянните общопроизводствени разходи за всеки произвеждан продукт.

Нормален капацитет е такъв капацитет, при който се определя средно производство за няколко периода или сезона при нормални условия, като се взема предвид загубата на капацитет вследствие на планирана поддръжка.

Начините за разпределяне са следните:

  • Когато има нисък обем на производство, размерът на постоянните общопроизводствени разходи за единица продукция не се увеличава, за да не се увеличи себестойността им в резултат на ниска производителност или престой. Тогава неразпределените общопроизводствени разходи се отчитат като други текущи разходи за периода извън разходите за преработка.
  • Когато има висок обем на производство, размерът на постоянните общопроизводствени разходи за единица продукция се намалява по такъв начин, че стоково-материалните запаси да не се оценяват над фактическата им стойност (постоянните общопроизводствени разходи се разпределят върху фактически произведени бройки).

Счетоводна къща Евристика ЕООД изпълнява необходимите изчислителни действия и осчетоводява техните ефекти с адекватни резултативно-счетоводни записвания, във връзка с общопроизводствените и административните разходи на селскостопанското предприятие.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница