ООД регистрация

Регистрация на ООД - РусеВ град Русе, регистрация на ООД се извършва в офиса на Търговски регистър, към Агенция по вписванията. Такава регистрация на фирма, е с характерните особености произтичащи от правната форма на дружеството.


Чрез ООД се наименова дружеството с ограничена отговорност. Това е капиталово дружество, тъй като задължително приема капитал, който е с минимална изискуемост съобразно законовите изисквания. ООД е юридическо лице, договорно сдружение с минимум две лица(физически, юридически) които носят отговорност за задълженията на дружеството до размера на дяловата им вноска в основният капитал на дружеството.


Капиталът на дружеството с ограничена отговорност се състои от внесените от съдружниците(лицата участващи с вноски в капитала му) парични или непарични средства.


Внасянето на паричните вноски се извършва по т.нар.набирателна сметка в търговска банка, която е предварително избрана от учредителите на ООД.


Непаричните вноски, участват в капитала на дружеството чрез апорт – това може да са както материални, така и нематериални активи.
Материалното изражение на апорта е чрез недвижими имоти, машини и всякакви материални имущества, докато нематериалното – това са права на собственост и всякакви други активи с нематериален характер.


Дяловете в ООД се наричат дружествени дялове. Те могат да са равни, когато всеки съдружник поема определен равен брой дялове формиращи дяловият му капитал в дружеството, а може и да не са равни, като в този случай дяловото участие на единия съдружник е преобладаващо, в случаите с двама съдружници в дружеството.


Учредяването на ООД се извършва посредством сключване на договор между съдружниците, наричан дружествен или учредителен договор, чрез провеждането на учредително събране в което участват всички съдружници.Дружеството трябва да разполага с уникално има на фирмата, в национален мащаб.


Дружеството с ограничена отговорност се представлява от Управител(управители), които могат да са както физически лица съдружници, така и такива които не са
съдружници в дружеството.


Управителят декларара, чрез разнообразна документация важни обстоятелства регламентирани по закон. Тази документация, ведно с учредителните документи, платени такси, внесен капитал и други се представя за вписване на ООД в Търговски регистър – Русе. Вписването на дружеството може да се извърши и в друго поделение на Агенция по вписванията, освен Русе, където е удобно, без значение седалището на дружеството и адреса му на управление. Вписването на дружеството в търговския регистър се извършва чрез заявление, подписано от управителя/ите.Документацията се разглежда от юристи и ако всичко е наред в няколкодневен срок се извършва регистрацията на дружеството с ограничена отговорност.


С регистрацията, дружеството придобива цифров идентификатор, който са именова ЕИК(единен идентификационен код). Това е 9 цифрена поредица, която подобно на ЕГН при физическото лице, дава цифровото изражение на правния субект – юридическото лице.


Обичайно, за дружеството се изработва т.нар. фирмен печат, по изискванията на Указа за печатите. На печата е необходимо изписване на дружеството на български език. Всякакви други допълнения като изписване на чужд език, фирмено лого, ЕИК, не са от първостепенно значение.Печатът е специфичен атрибут за дружеството с изразен имиджов характер, тъй като правни последици с неговото поставяне не настъпват. Институционализирането му не е достатъчен довод за неговата правна значимост.


След регистрацията на ООД в Търговския регистър, правният субект може да придобие данъчна регистрация по Закона за данък добавена стойност, наричана още „регистрация по ддс”. Евристика ЕООД, дава консултации, чрез които може да се ориентирате дали тя е необходима веднага(това е регистрация по избор) или при настъпване на определено обстоятелство като натрупване на фирмен оборот(задължителна регистрация).


За регистрация на ООД, Евристика ЕООД – Русе, ползва значим външен ресурс, за качествено и юридически обосновано съдействие даващо резултатите от които се нуждаете.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница