Попълване и подаване на лична данъчна декларация

НАП-попълване, подаване, данъчна декларацияДанъчна декларация за личния доход се подава в НАП. По адреса на лицето може да се ориентирате в коя данъчна служба следва да я представите – обикновено това е най-близко отстоящата. Такава НАП се нарича компетентна.

Декларацията за доходите по ЗДДФЛ се състои от основна част и приложения, чието попълване зависи от това дали имате придобит определен вид доход. Декларация се попълва от местните лица по ЗДДФЛ, включително и когато са получили доходи от доброволно осигуряване и застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове, които произлизат от източник в чужбина.

След като едно лице е попълнило и подало успешно една данъчна декларация, то ще се увери че за обичайните случаи, например деклариране на доходи от наем не се изисква нещо особено. Съществуват някои моменти, когато е нужно сериозно съдействие за попълването, но те не са много.

Личната данъчна декларация е важен документ, който легализира Вашите доходи. Често много късно се разбира, че неговото неглижиране е довело до някои неприятни ситуации, като проверка и/или ревизия от т.нар.органи по приходите в НАП при което са установени нарушения на данъчното законодателство. Коректната данъчна декларация по ЗДДФЛ, гарантира Вашата данъчна изрядност и психическо спокойствие.

Лична данъчна декларация-НАП-Варна-офис РусеНие можем да Ви съдействаме в подготвянето и подаването на данъчни декларации, съгласно нормативните положения при облагането на доходите и дейностите на физическите лица, без тези като едноличен търговец. Такова лице подлежи на счетоводна отчетност и неговата декларация не попада в тази категория доход. Осигуряваме Ви точност и коректност, както в попълването така и в подаването им в Национална агенция по приходите Варна -данъчен офис Русе, а ако развивате (и) патентна дейност – в Община Русе. Чрез нашите данъчни консултации, може да избегнете неправилно позициониране и(или) изчисляване на вашите доходи, а оттам – неправилно отразяване и неверни данъци, декларирани във вашата лична данъчна декларация.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница