Счетоводство и ООД(ЕООД)

Счетоводство и ООД(ЕООД)ООД е въведено за пръв път със специален закон през 20 април 1892г. в Германия.


Такъв тип дружество е уредено за пръв път у нас чрез Българския закон за ООД, през 1924 г.


ООД е обединение на повече от едно лица(съдружници), имащи вноски в капитала на дружеството, с цел извършване на търговска дейност.


ЕООД е еднолично ООД, което за разлика от ООД не представлява обединение на много лица, а капиталът му се притежава изцяло само от един съдружник.


Счетоводството е пренесено в България през 19 век, а първата книга за счетоводство на български език е издадена в Цариград през 1850г.


В гр.Русе, най-големият по население и развит индустриално град по това време в България, счетоводството намира бързо приложение.


Съвременното счетоводство в България е същевременно както занаят, така и научно направление.


Икономическата информация се разделя на отчетна, планово-прогнозна и нормативно-технологична. Отчетната информация се разделя на оперативна, статистическа и счетоводна. Потребителите на отчетната информация се разделят на външни и вътрешни. Отчетните измерители в счетоводството са натурални, трудови и стойностни. Основни нормативни документи при счетоводството в България са Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия. Същевременно на територията на България действат Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз.


Дружеството с ограничена отговорност ООД(ЕООД) е най-предпочитаната форма на предприятие, за правене на бизнес в България. Икономическата индивидуалност на всяко дружество може да се основава на счетоводната му политика, защото чрез нея се влияе в значителна степен върху голяма част от икономическите показатели.
Счетоводната отчетност на дружеството с ограничена отговорност се основава на двустранните по стойност изменения, настъпващи при всички стопански операции в икономическия живот на дружеството. Тези двустранни изменения се записват чрез контиране на счетоводни сметки. Счетоводната сметка е цифров код, чрез който се отразява конкретна счетоводна информация. На определен период от време информацията записана по тези сметки се обобщава, при запазване на принципа на равенство в измененията.Списъка от счетоводни сметки, които ползва предприятието се нарича сметкоплан.


В България няма задължителен сметкоплан, така че всяка фирма има свободата да определя сама своя индивидуален сметкоплан, при условие, че коректно обобощава след това счетоводната информация. Обобщената информация се нарича оборотна ведомост на счетоводни сметки. Крайна форма на обобщаване счетоводната информация са годишен баланс на фирмата, годишен отчет за приходи и разходи и други отчети, които по законово изискване подлежат на публикуване в Търговския регистър.


Счетоводството на ООД(ЕООД) се осъществява в гр.Русе, от счетоводна къща Евристика ЕООД, при спазването на нормативните изисквания регламентирани чрез националното счетоводно законодателство.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница