Счетоводство на зъболекар

Зъболекар - счетоводствоСтоматологът е зъболекар, който местоизвършва стоматологична дейност чрез обект наричан стоматологичен кабинет. Когато дейността е свързана с множество кабинети – тогава тя се реализира чрез стоматологична клиника. По-долу ще разгледаме счетоводство на зъболекарска практика, представляваща реализация на медицински услуги в стоматологичен кабинет.

Индивидуалната практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност по обща медицина, съответно от лекар по дентална медицина, който има регистрация съобразно чл. 40 от Закона за лечебните заведения.

Наричан още дентист, зъболекарят може да има два препоръчителни функционални варианта за легално осъществяване на неговата дейност. Единият е чрез регистрация на свободна професия, а другият е чрез регистрация на фирма(предприятие по Закона за счетоводството). Двата варианта позволяват еднакъв режим на осигуряване на зъболекаря – посредством т.нар. самоосигуряване. Ако не желае издаването на касови бележки, стоматологът трябва да не е регистриран по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ако е избрал регистрация на свободна професия. Допустим е и трети вариант – чрез регистрация на едноличен търговец (EТ). Въпреки, че в чл. 36, ал. 2 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), лечебните заведения – индивидуална практика за първична медицинска помощ и индивидуална практика за специализирана медицинска помощ е разрешено да функционират като еднолични търговци, ние не препоръчваме такъв начин за осъществяване на зъболекарска дейност въпреки че и тук няма промяна в самоосигуряването.

Какво представлява счетоводството на зъболекаря?
За да се отговори на този въпрос трябва да е ясно под каква форма ще се извършва стоматологичната дейност. При самостоятелна зъболекарска практика са удобни два начина – като дружество с ограничена отговорност собственост на едно лице (ЕООД) и като свободна професия с регистрация в Регистър Булстат.

Ако стоматолога е избрал ЕООД, то тогава е задължително счетоводството на фирмата, докато при свободната професия е препоръчително но не е задължително. Ако, обаче, свободната професия е регистрирана и по ЗДДС, счетоводството е задължително.

Основният обем от приходи, който се генерира от упражняването на стоматологична дейност е този от услуги. Търговска дейност, т.е. покупко-продажба с цел печалба, може да се упражнява най-подходящо чрез ЕООД. Примерно, възможна е продажбата на разнообразни допълнителни към стоматологичната намеса материали, които се потребяват за лечение и превенция (профилактика).

Когато се желае, упражняване на дейност чрез ЕТ, е нужно съобразяване с някои специфики. При положение, че едно физическо лице регистрира предприятие на едноличен търговец по реда на Търговския закон, тогава то може да прилага нормативните разпоредби на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Според тези разпоредби облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

Възможно е физическото лице да поиска да използва лично имущество на лицето за дейността на ЕТ. Тогава това лице е допустимо да го включи в имуществото на едноличния търговец, съобразно чл. 27 от ЗДДФЛ, по състав представляващ придобитите от него движими и недвижими вещи.

Тъй като ЕТ е предприятие по силата на Закона за счетоводството, тук счетоводството е задължително независимо дали има или не ддс регистрация.

Подходяща е само материална отчетност от стоматолога – свободна професия, независимо че няма задължение за водене на счетоводство. Когато материалната отчетност рефлектира в синтетично и аналитично счетоводство, приключвателни процедури и формиране на годишен финансов отчет (ГФО), тогава може да се говори за счетоводно обслужване на денталната дейност.

Ако работите, като зъболекар на частна практика и имате желание да имате счетоводство, организирано и водено от добра счетоводна къща, ние от Евристика ЕООД можем да Ви бъдем полезни с теоретическо-практическите ни опитности, ясни и напълно обосновани цени, организираност на счетоводно-документалния процес с преимущество на Вашите желания и насоки и други.

Може ли зъболекарят да е все по-спокоен в своята високоотговорна практика?
Счетоводството на зъболекар е наша работа, а Вие ще извършване Вашата работа с още по-добра концентрация защото няма да се налага да изпитвате несигурност във финансовите дела. Счетоводна къща Евристика ЕООД е до Вас, така както пациента обслужван стоматологично и ще откликне професионално на всякакви въпроси в счетоводно-данъчно и осигурителната сфера.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница