„Данък уикенд“ – нормативни моменти по Закона за ДДС(ЗДДС)

Нормативните допълнения в ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., касаят прецизиране при определянето на датата на данъчното събитие и определянето на данъчната основа, като данъчното третиране на стопанските активи, които се ползват/използват за лични цели не е изменено.


Стока


Стока по смисъла на ЗДДС е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер, с изключение на парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство.


Отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при условие че при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, се третира като възмездна доставка на стока по ЗДДС.( чл. 6, ал. 3, т. 1 по ЗДДС). Датата на данъчно събитие е датата на отделянето или предоставянето на тази стока (чл. 25, ал.3, т.2 от ЗДДС).


Третирането не се прилага при:


1. Предоставянето на специално, работно, униформено и представително облекло и на лични предпазни средства от работодателя на неговите работници и служители, включително на тези по договори за управление, за целите на икономическата дейност на лицето;
2. Безвъзмездното предоставяне на стока с незначителна стойност с рекламна цел или при предоставяне на мостри;
3. Отделянето или предоставянето на стока за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила.


При определяне на сумата на направените преки разходи на използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако се използваха в дейността на лицето, се взема предвид разход за изхабяването им като част от данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително за движими вещи, съответно за период от 20 години – за недвижимите вещи, като при едновременно използване на стоки и/или услуги и за независима икономическа дейност за целите на определянето на преките разходи, данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност.


Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по изречението по-горе, а данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на стоката за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност, като при едновременно използване на стоки и/или услуги и за независима икономическа дейност за целите на определянето на преките разходи, данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност.


Услуга


Услуга по смисъла на ЗДДС е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.


Предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит се третира като възмездна доставка на услуга по закона (чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС), а данъчното събитие възниква на последния ден от месеца, през който е предоставена тази услуга (чл.25, ал.3, т.7 от ЗДДС)


Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от закона е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването и (чл. 27, ал. 2 от ЗДДС) като при едновременно използване на стоки и/или услуги и за независима икономическа дейност за целите на определянето на преките разходи, данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница