Марж на цената

Прилагането на облагане маржа на цената по ДДС(Закона за ДДС) по отношение на стоки втора употреба, се отнася за:


1.Доставки, които са извършени от дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети.
1.1. Дилър е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, с цел да ги продаде, независимо от това, дали лицето действа като комисионер по смисъла на Търговския закон (§1, т.23 от ДР на ЗДДС).
1.2. Стоките втора употреба са употребявани и индивидуално определени движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени ( §1, т.19 от ДР на ЗДДС).
Стоки втора употреба не са произведенията на изкуството;предметите за колекции;антикварните предмети; благородните метали и скъпоценните камъни независимо под каква форма са.
Не са стоки втора употреба новите превозни средства по смисъла на ДДС закона, които са такива моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 куб. см или с мощност над 7,2 киловата, които са предназначени за превоз на пътници или товари, при наличие на едно от следните условия:
- към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация, или
- към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6000 км.
Допълнителните разпоредби на ЗДДС, дефинират и други изключения всред стоките, за които е неприложим режимът на облагане маржа на цената.


2.Такива стоки на дилъра, които са му доставени на територията на страната (включително внесени) или от територията на друга държава-членка от:
2.1.от данъчно незадължено лице, например физическо лице;
2.2.друго данъчнозадължено лице, което не е начислило данък при продажбата, тъй като доставката е била освободена по силата на чл.50 от ЗДДС ;
2.3.друго данъчнозадължено лице, което не е регистрирано по ЗДДС;
2.1.друг дилър, прилагащ специалния ред за облагане на маржа на цената.


Облагането маржа на цената по ДДС(ЗДДС) не се отнася за вътреобщностните доставки на нови превозни средства.


Място на изпълнение на доставки с облагане маржа на цената при стоки втора употреба, е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на дилъра, от който той извършва тези доставки.


Маржът, това е разликата между продажната цена, представляваща общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки и покупната цена която е платена или ще бъде платена за получените стоки, включително ДДС, а когато стоката е внесена – данъчната основа при внос, включително ДДС.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница