Документи към заявления за осигурителен стаж и доход

Заявления за осигурителен стаж и доход-документиКакви са необходимите документи, когато се подава заявление за осигурителен стаж и доход?

НОИ-Русе, предоставя следната информация:

Тези документи са следните копия:

 • от трудовата книжка за периода;
 • от удостоверение за идентичност на имената, в случай че има промяна на имена/фамилия;
 • от удостоверение за наследници (за наследствена пенсия)
 • от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от друго лице.

Когато документите за осигурителен стаж и доход са въз основа на разчетно-платежна и трудово-правна документация на осигурители, които са прекратени и без правоприемник, която информация се съхранява в НОИ, те се издават безплатно в срок до 30 дни от подаване на съответното заявление по образец.

Заявлението се подава писмено:

 • от лицето за което се отнася документа;
 • от нотариално упълномощено лице – прилага се копие от пълномощно;
 • от наследници – прилага се удостоверение за наследници.

В заявлението се посочват трите имена на лицето, за което се иска документа, неговото ЕГН, наименованието на работодателя, заемата длъжност, периодът на работа, видът на искания документ и периодът за който се отнася документа.

При промяна на имената, се посочва името което е носено за периода, за който се иска да бъде издаден документ, като се прилага копие на декларация или удостоверение за идентичност на имената, като копие от трудова книжка се прилага по възможност.

При подаване на заявлението се изисква документ за самоличност на лицето, което го предоставя.

Изготвените документи за пенсиониране се получават по два начина – лично или по пощата с обратна разписка. Възможно е получаването им от лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно. В заявлението се посочва начина по който става получаването. При личното получаване се изисква документ за самоличност.

Ако са необходими консултации по въпроси, които са свързани с предварителното обработване на документите, които ще се предават в НОИ, те се извършват от служители на РУСО-Русе, в стая №103 всеки петък от 09:00 до 12:00 часа.

Заявления за осигурителен стаж и доход-документи 2

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница