Регистрация, освобождаване и заличаване-лични данни

КЗЛД-регистрация, освобождаване и заличаване-лични данниАдминистратор на лични данни – регистриране и дерегистриране(заличаване)
След регистрацията в Русе, ние от Евристика ЕООД препоръчваме, готовата фирма да пристъпи към привеждане на организационни и технически мерки за защита на личните данни, предвид възнамеряваната и дейност в бъдеще.Регистрацията и дерегистрацията(заличаването)се извършва пред Комисията за защита на личните данни, наричана още КЗЛД.

Кое положение е свързано с изискуемост на регистрацията?
Съобразно английското ръководство за защита на личните данни,името е най-разпространеното средство за идентифициране на някого. Все пак, дали всеки потенциален идентификатор представен като име на лицето,действително идентифицира това лице,зависи от контекста. Само по себе си името Иван Иванов може да не е винаги лична информация, защото има много хора с това име. Когато обаче името се комбинира с друга информация (като адрес, работно място или телефонен номер), това обикновено е достатъчно, за да се идентифицира ясно едно лице.Очевидно, ако двама души са Иван Иванов, баща и син, работят на едно и също място, името Иван Иванов и името на компанията за която работят, няма да идентифицират еднозначно едно лице, ще се изисква повече информация.

Това, че не знаем името на дадено лице, не значи, че не сме в състояние да идентифицираме това лице. Много от нас не знаят имената на съседите си, но можем да ги идентифицираме.

Също така, комбинацията от данни за пол, възраст, размер на заплатата, може да дадат възможност да идентифицираме конкретен служител дори без данни за име или длъжност.

Срещат се и множество случаи, когато данните сами по себе си не са лични,но при определени обстоятелства тя ще станат лична информация,свързана с конкретното лице.Данните за заплатата за определено работно място сами по себе си не могат да бъдат лични данни дори да се включени в рекламата за работното място. Обаче, когато същите данни за заплатата са свързани с име, тогава те са лични данни.

Понякога не става ясно веднага, дали дадено лице може да бъде идентифицирано или не, примерно, когато някой има информация, в която имената и другите идентификатори са били премахнати.Фактът, че има много малка хипотетична възможност някой да може да възстанови данните по такъв начин, че лицето, за което се отнасят данните, да го направят идентифицирано не бива да се пренебрегва. Администраторът, което обработва данните, трябва да вземе предвид всички фактори, които са заложени.

Като за начало може да бъде видно, какви средства са налични за идентифициране на дадено лице и степента до която те са достъпни.Примерно, ако търсенето в публичен регистър или директория би позволило лицето да бъде идентифицирано от адрес или телефонен номер и този ресурс има вероятност да бъде използван за тази цел, данните за адреса или телефонния номер трябва да се считат за способни да идентифицират даденото лице.

При разглеждане на разпознаваемостта трябва да се приеме, че се нямат предвид само средствата, които са използвани от обикновения човек на улицата, но и средствата, които вероятно ще бъдат използвани от индивид с обективна причина, за да се иска идентифицирането на конкретно посочени индивиди. Примерите може да включват: разследващи журналисти, чужди партньори, стракери или индустриални шпиони.

Българската нормативна база определя, че качеството администратор на лични данни се придобива при ползването на специфични признаци за идентификация на личността, като такова може да бъде постигнато по пряк или непряк начин посредством идентификационният му номер и други идентификации.

Освобождаване от регистрация
Допустимо е да се поиска, чрез молба по образец, освобождаване от регистрация в КЗЛД.Обстоятелствата които определят това, са обработка на лични данни на физическо лице, което е дало своето съгласие, но за не повече от шест месеца; публичните регистри, които обработват лични данни са законово регламентирани по отношение достъпът и мерките за защита;наличието до 15 броя членствени или трудови правоотношения, за които са обработват лични данни.

Случаите са  специфични, а принципно двоумението в клиента възниква повече при определянето и попълването на регистрите, отколкото дали има нужда или не от регистрация.

Кога настъпва заличаване на регистрацията?
Заличаване на регистрацията в КЗЛД, настъпва по два начина:посредством представяне на заявление от лицето желаещо заличаване или иницирано от комисията.Когато инциативата е в лицето, желаещо заличаване, тогава то посочва необходимата информация обект на правно изискване и доказва унищожаване или предаване на данните на друго лице, което да ги обработва.Срокът за подаване на заявлението е 14 дневен преди да настъпване на обстоятелствата, определящи заличаването.Възможно е КЗЛД да прецени, че е необходима допълнителна информация и да нареди извършване на проверка на лицето, желаещо заличаване.

Регистриране администратор на лични данни

Заявление за регистрация на ЕООД (Юридическо лице):

КЗЛД-заявление за регистрация на ЕООД (Юридическо лице)

Заявление за регистрация на ЕТ(Физическо лице):

КЗЛД-заявление за регистрация на ЕТ(Физическо лице)

Освобождаване администратор на лични данни

Молба да освобожданване:

КЗЛД-молба освобождаване администратор лични данни

Заличаване администратор на лични данни

Заявление за заличаване на ЕООД, ЕТ и всички останали:

КЗЛД-заявление за заличаване на ЕООД,ЕТ и всички останали

Евристика ЕООД Русе, може да изпълни изцяло задания по съдействия, свързани с регистрация, освобождаване и заличаване на администратор на лични данни. Това са услуги, които не са счетоводни услуги и не са съставни нито на тях, нито на счетоводното обслужване.

Настоящите пояснения са валидни към датата на публикацията. Регламентът (EU) 2016/679, започва да действа от 25 май 2018 г.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница