Главен счетоводител-роля във фирмата

Русе-роля на главния счетоводител във фирматаРолята на главния счетоводител във фирмата не е отслабнала, въпреки отпадането на специалните нормировки по отношение на тая висша счетоводна длъжност.

В интерес на правилната организация на счетоводството във фирмата, са нужни няколко предварителни действия:да се извърши прогнозиране на бъдещата натовареност и нуждата от оперативни счетоводители;да се приложат рационални подходи за повишаване счетоводната производителност на труда, включително закупуването и структурирането на подходяща електронна техника;да се формулират и подържат възможности за постоянен контрол върху счетоводната отчетност;да се групират по подходящ начин, на база различни отчетни групи, колектив от оперативни счетоводители.В тези действия, първостепенната активност се пада на главния счетоводител.Ако съумее да структурира и прогнозира нещата, той ще може да направлява с лекота счетоводният процес във фирмата, така че да изцежда максималните показатели за минимално време, като същевременно ще сведе получаването на счетоводни грешки до нулево ниво.Предвид двустранната същност на съвременното счетоводство и строги правила за работа, можа да се работи без допускане на счетоводни грешки.На практика, откриването на някакво несъответствие, не означава автоматично,че имаме счетоводна грешка,ако бъде приведено в норма бързо и не засяга дълъг текущ период от време или минал период(година).

Важно действие под опеката на главния счетоводител е съставянето на фирмен счетоводен сметкоплан.Без сметкоплан, организацията на счетоводните записвания е немислима.За да е действен, той трябва да се специфира така, че да има максимална възможност за извършване на разнообразни справки от отчетните данни, сравняване на отчетните показатели от различно естество и други.

Освен горните действия се прави и друго – съставя се правилник за документооборота, за правилата на движение на документацията в счетоводството.Необходима е планировка за междинни счетоводни приключвания, освен годишните и също такава за инвентаризациите на активи и пасиви.

В миналото, през шестдесетте години на миналия век, са съществували любопитни почини всред упражняващите практическо счетоводство.Така например,планът за документацията на стопанските операции и планът за документооборота са били важна предпоставка за колегиално движение всред счетоводителите за ежедневна и оперативна отчетност в предприятията, учрежденията и организациите, известно тогава като почин на счетоводителите от град Русе.Считало се е, че оптимален план за документооборота е онзи план, който е съобразен с наличната изчислителна и пишеща техника и осигурява най-бързо придвижване на документите от мястото на издаването им към временната архива на счетоводството.В сегашно време тази практика, е запазила своята действеност в правилника за документооборота.

Освен материални позиции, на инвентаризация подлежат и счетоводните записвания, както и друга информация в разообразно изражение.Редовното и извършвано по правилата инвентаризиране е важен белег за качествата на главния счетоводител.

Най-подходящо е сключването на трудов договор, между фирмата и главният счетоводител.Не е задължително работата, която отговаря на длъжностната му характеристика да се престира през всичките осем часа на работният ден.Не е пречка, счетоводна фирма, която е счетоводно предприятие, да упражнява всичката негова персонална дейност.

Задълженията на главният счетоводител определят неговите отговорности.По принцип той отговаря за изпълнението на всяко отделно негово задължение.По тази причина, ако главният счетоводител не изпълни задълженията си и от това се нанесат щети на фирмата, той носи съответстващата отговорност.

Счетоводна къща Евристика, като счетоводно предприятие от Русе, отговаря на изискванията по закона, за да съставя годишни и други типове финансови отчети.Счетоводната къща разполага с функционалните възможности на главния счетоводител, тъй като лицето отговарящо персонално за счетоводната отчетност, изпълнява всички действия на главния счетоводител, както и е удостоверено от Института на професионалните счетоводители в България за професионализъм и етика в счетоводството.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница