Добро счетоводство чрез синтетични и аналитични сметки

Синтетични и аналитични сметки - добро счетоводствоНай-доброто счетоводство е достижимо чрез правилното прилагане на счетоводните изисквания.Синтетичните сметки, подобно и аналитичните сметки се обособяват по отношение степента на обобщаване на отчетните обекти.Всяка фирма има нужда от счетоводство с такива сметки. За да е достатъчно добро,счетоводството водено чрез счетоводни сметки има специфична организираност, под формата на счетоводен сметкоплан, план за счетоводните сметки или наричан най-популярно индивидуален сметкоплан.

Елементите, произлизащи от специфичните стопански операции в обекта на отчетност имат разнообразие и са многобройни. Икономическите белези, които ги характеризират, дават основата за обобщаването им в основни групи, за всеки обект.Количественото измерение на тези основни групи са детайлизира в подгрупи, които на свой ред могат да се детайлизират в подгрупи от втори ред и т.н.докато се стигне до най-малките, конкретни съставни части на отчетния обект.Това степенно количествено детайлизиране на обектите подлежащи на отчетност в счетоводството се извършва също по икономически белези, които се намират във връзка и зависимост с икономическия белег, който обуславя основната група.

За правилното изграждане на счетоводните сметки, при тях е необходима стройна система, за която в счетоводството е прието, че се състои от синтетични и аналитични сметки. Тя трябва да осигури най-малко два вида информация, за настъпилите състояния и за развитието между отделните състояния.Счетоводна къща Евристика Русе, прилага тази система, като непрекъснато систематизира информацията, обусловена от икономическата същина на явленията във фирмата.Нейното непознаване, довежда до изкривявания в т.нар.информационна система баланс, която осигурява най-окрупнената счетоводно-финансова фирмена информация.

Синтетични сметки за добро счетоводство
В счетоводството, синтетичните сметки са създават за отчетност на състоянието и измененията на обектите подлежащи на отчетност, в показатели които са уедрени.
Това е сборът от отделни елементи съставляващи цялост, от гледище на даден икономически белег,но в която цялост съставките губят своето индивидуално значение. Тези съставки, със определена от счетоводния сметкоплан степен на детайлност, представляват аналитичните сметки.

Синтетичните сметки са главни сметки и подсметки.Главните сметки дават най-синтезираната информация, за обекта на отчитане, без да влизат в по-големи подробности.Подсметките също са синтетични сметки, те се откриват към главните синтетични сметки.Главните сметки и техните подсметки се водят в стойностно изражение.Едно добро счетоводство, ползва само най-необходимите счетоводни сметки, в техния синтетичен вид.

Доброто счетоводство и аналитичните сметки
Обособяването на аналитична сметка в сметкоплана, означава предвидена възможност за отчетност на състоянието и измененията в най-конкретен вид на съставните части на отчетните обекти.Задължително се обвързват със съответстващите им главни сметки на синтетичните сметки, защото само така съдържанието им се детайлира в откритите към тях аналитични сметки.

Еднородният състав на отчетните обекти при тези сметки, предоставят възможността за счетоводна отчетност посредством натуралните измерители, както и т.нар.трудов измерител.Стойностното изражение или паричният измерител също се използва в това раздробяване на икономическата информация.При необходимост някоя от двете страни на сметката, дебит или кредит, може да се представи с многоколонен строеж,в изпълнение на допълнителни мерки за детайлност.

Аналитичните счетоводни сметки играят силна роля в доброто счетоводство,тъй като чрез тях могат да се узнаят показателите на най-малките съставни части на главните сметки.

Счетоводна къща Евристика Русе, изработва индивидуален сметкоплан в комплект с правилник за документооборота – две твърди основи за сериозната счетоводна дейност, обуславяща доброто счетоводство.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница