Счетоводно предприятие

1.Изисквания към счетоводното предприятие


-да е лице регистрирано в Търговски регистър към Агенция по Вписванията, съгласно Търговският закон – за български предприятия (Счетоводна къща Евристика – Русе е регистрирана като счетоводно предприятие, заедно с регистрацията на търговското дружество Евристика ЕООД);


-да е лице регистрирано по законодателните изисквания на друга държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;


-в предмета на дейност да е посочено, че предприятието организира счетоводно отчитане и съставя на финансови отчети.


2.Счетоводно предприятие – съставяне на финансови отчети


Счетоводното предприятие, съставител на финансови отчети се идентифицира чрез физическото лице представляващо и/или управляващо счетоводното предприятие,
което лице полага своя подпис на готовия финансов отчет.


Финансовите отчети може да са годишни (ГФО), както и междинни – обхващащи период, по-кратък от една година,при положение, че това се изисква от закон или по решение на ръководителя на предприятието.


Във финансовият отчет, се посочват наименованието на предприятието, правната му форма, седалището и адреса му на управление, както и информация, ако предприятието е прекратено; регистърът, в който предприятието е вписано, и регистрационният му номер от този регистър; друга информация, изисквана по Закона за счетоводството(ЗСч) или друг закон и приложимите национални или международни счетоводни стандарти.


3.Изисквания за лицата, които полагат своя подпис, от името на счетоводното предприятие


3.1.Да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
- висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
при степен „магистър” – 2 години;
при степен „бакалавър”- 3 години;
при степен „професионален бакалавър“ – 4 години;
- друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
- счетоводител с 8 годишен стаж и средно икономическо образование.

3.2.Да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.


4. Алтернативата на счетоводно предприятие съставител
, е физическо лице което е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието на което то съставя финансовия отчет и отговарящо на изискванията по т.3.
Съществува и трета възможност за съставител.


Финансовите отчети на ЕТ, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 3, ал. 4 от ЗСч, и микропредприятията по чл. 19, ал. 2 от закона, които не са осъществявали дейност през годината, могат да не ползват счетоводни предприятия като съставители, както и физически лица, които не са счетоводни предприятия и са съставители с посочени в ЗСч изисквания.
В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.


Следоватално, според ЗСч съставителите на финансови отчети са:

-счетоводно предприятие съставител
-физическо лице съставител
-собственик или съдружник съставител, при предприятия неосъществявали дейност през годината, в случаите посочени по ЗСч.


Когато счетоводно предприятие състави финансов отчет, без управляващият и/или представляващият счетоводното предприятие, подписващи финансовите отчети да отговарят на изискванията по т.3, имуществената санкция за счетоводното предприятие е от 2000 до 5000 лв.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница