Реклами във Фейсбук и Гугъл – регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС,реклами Фейсбук и ГугълРегистрация по ДДС, при реклами във Фейсбук и Гугъл.

Регистриране в НАП, по чл.97а от ЗДДС.  За гр.Русе, компетентната данъчна служба е НАП – Русе, офис към ТД на НАП – Варна.

Доставките на рекламни услуги от страна на Фейсбук и Гугъл, са популярен начин за да направите известен Вашият бизнес. Често, обаче, мнозина не са наясно, че те костват регистрация по ДДС.

За нерегистрираните лица по ЗДДС, съществуват някои рискови моменти, които могат да настъпят заради подвеждащото битуване на мнението, че на регистрация по ДДС се пристъпва при оборот от 50 хил. лева за последните 12 месеца. Отдавна съществуват разнообразни регистрации, доброволни и задължителни, специални и общи по ЗДДС, заради което ситуациите с риск, свързани с този косвен данък са доста разширени.

Фирмите (и не само те) в България се делят на регистрирани и нерегистрирани лица по смисъла на Закона за данък добавена стойност. Общото помежду тях е, че са данъчно задължени лица (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС за извършването на независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Изключенията, когато не се извършва независима икономическа дейност са малко, като са свързани с трудови и приравнени на тях отношения и с физически лица управляващи и контролиращи юридически лица при условие, че тези физически лица не са еднолични търговци. Има и редица условия, от друга страна, когато лицата нямат качеството си на данъчно задължено лице по ЗДДС, но това важи за държавата, държавни и местни органи за техните дейности с някои малки изключения.

По-надолу ще се акцентира върху една специална регистрация по ДДС, каквато е тази по чл.97а, ал.1 от Закона за ДДС.

Фейсбук дружеството в Ирландия, Facebook Ireland Limited, е издател на фактурите за оказани рекламни услуги. Дружеството на Гугъл, което също е в Ирландия се нарича Google Ireland Limited. Чрез тези дружества се фактурира не само за тамошните потребители, но и към други такива – в различни чужди държави.

Когато нерегистрирано ДЗЛ в България е получател на услуги от ирландско дружество, се счита, че те са с място на изпълнение в страната и настъпват два момента:
1. Изисква се задължително, да има направена регистрация по чл.97а от ЗДДС;
2. Данъкът по доставената услуга е изискуем от получателя, съобразно чл.82, ал.2 от ЗДДС.

Изпълнението на изискването за задължителна специална регистрация по Закона за ДДС, се осъществява чрез 7 дневна „предварителна “ регистрация по ЗДДС, предшестваща данъчното събитие по доставката на услугата. Данъчната основа на тази услугата е облагаема с ДДС в страната. След регистрацията, ДЗЛ извършва вписване на необходимата информация в ДДС системата на НАП. Подаването на ДДС информация се извършва само по интернет, т.е. не може да се подава на място в НАП или по друг начин.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница