Регистрация на самоосигуряващ се в НАП

НАП - Русе, регистрация на самоосигуряващ сеСамоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД и лице което е свободна професия

Осигурителните вноски, задължителни по закон, които се плащат в НАП – Русе, офис към ТД на НАП – Варна, се отнасят за тези физически лица (включително чужденци), които по постоянен(или друг) адрес са в Русе или региона и осигуряването протича по идентификацията им посредством ЕГН или Служебен номер на НАП или ЛНЧ.

1.Собственикът на ЕООД е този които е събрал всички дялове в капитала или по-друг начин – единственият съдружник, който притежава целият капитал в търговското дружество. Собствениците на ЕООД, които попадат в категорията на самоосигуряващите се лица, съобразно чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социалното осигураване (КСO) и във връзка с с чл. 6, ал. 7 от КСО имат осигурително основание на база чл.4, ал.3, т.2 от КСО по ред, дефиниран в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.

2.Лицата, упражняващи свободна професия, са лицата, дефинирани съобразно т.29 от пар.1 на ДР на ЗДДФЛ – експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които има едновременно наличие на следните условия:

  • осъществяване на професионална дейност за своя сметка;
  • нямат регистрация като ЕТ;
  • според КСО, попадат в категорията на самоосигуряващите се лица.

Общо при самоосигуряващите се, за деклариране

Начална дата на осигуряване – тя възниква от деня, в който започва или впоследствие възобновява трудовата дейност на лицето.

Крайна дата на осигуряване – тя посочва прекъсването и прекратяването на трудовата дейност на лицето.

Чрез официален формуляр – декларация на НАП се декларира започването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на трудовата дейност. Той се подписва от самоосигуряващото се лице и се подава в 7-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата посочени в предходното изречение. Подходящо е подаването да се извърши на място в компетентната ТД на НАП. От електронното устройство, намиращо се в данъчната служба се избира меню „Регистрация и промени в регистрацията, уведомления за трудови договори”. Впоследствие се отпечатва хартиен отрязък на който е изписан номер, чрез който се изчаква ред за подаване на декларацията. Номерът се визуализира на електронно табло и оповестява по звуков начин.

Регистрацията на самоосигуряващ се в НАП, означава деклариране не само на неговата първоначална трудова дейност, а и всички изменения и прекратявания (преустановявания, спирания и т.н.) в осигуряването.
За целта се ползва формуляр ОКд – 5 от формулярната номенклатура на НАП, това е т.нар. декларация за самоосигуряващ.

Във формуляра се посочват идентификационните данни на лицето което е със статут на самоосигуряващ се, като освен постоянен адрес се декларира и адрес за кореспонденция с НАП.

Наименоването на датите, касаещи осигуряването се следните:
„Упражнявам дейността от дата”; „Прекратявам дейността от дата”;
„Прекъсвам дейността от дата” ; „Възобновявам дейността от дата”.

В периода, когато е упражняването на трудова дейност, самоосигуряващите се са задължени да внасят вноски за пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване.
Тези от тях, които са пенсионери на различни основания, са задължени само за здравно осигуряване. Задължените за пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване, могат да се осигуряват за общо заболяване и майчинство по тяхно желание. По собствено желание може да се осигуряват и пенсионерите – допълнително за пенсионно осигуряване, както и за общо заболяване и майчинство.

Осигурителните опции в декларацията са две – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица.

Подходящо е подаването на два броя идентични декларации наведнъж, като на единия екземпляр се попълва входящ номер и печат от НАП и се връща на лицето.

Чрез самоосигурителни вноски, е възможно постигането на благоприятни данъчно-осигурителни ефекти за определена категория лица, чиято трудова дейност попада в регламентираното по Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница