Лица подаващи декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, само по електронен път през 2020 г.

ВеНАП-Варна офис Русе, доходи деклариране по електронен път, 2020че ще подават само по електронен път, чрез интернет, всички самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО. Изискването се отнася и за лицата, извършвали дейност през 2019 г. като регистрирани земеделски производители, тай като попадат в категорията прилагаща самоосигуряване.

По стария режим в НАП се приемаше данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица както на хартиен носител, така и по електронен път. Данъчно задълженото лице имаше възможност за избор по какъв начин да подаде своята информация за личен годишен доход.

От тази година за лицата, които попадат в категорията на самоосигуряващи се, е премахната възможността да подават информация за годишните си доходи на хартиен носител гише в НАП и/или по пощата. Запазен е електронния начин за подаване на информацията, който се реализира чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или чрез персонален идентификационен код (ПИК). Промяната е значителна, тъй като засяга широк обхват от физически лица.

Самоосигуряващите се лица представят осигурителна декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност, която задължително се подава в нормативно определените срокове. Те се считат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО. Самоосигуряващите се са особена категория физически лица, осигуряващи се за своя сметка, които са:

- еднолични търговци;
- собственици на ЕООД или съдружници в ООД и т.н. търговски дружества ;
- земеделски производители;
- лица упражняващи свободни професии;
- физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
- лица по чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ,

подлежащи на задължително осигуряване за времето през което упражняват трудова дейност. Упражняването на трудова дейност от управители на търговски дружества посредством договори за управление и контрол не се третира като това на самоосигуряващите се лица, за тях не важи електронния начин на подаване.

Електронен път ЗДДФЛ, доходи - НАП-Варна офис Русе, 2020

Друга новост е автоматичното попълване на декларацията за доходи, което също се извършва по електронен път, но тя ще е достъпна за електронно представяне след 01.03.2020 г.

Срокът за подаване на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019 г. е от 10 януари до 30 април на 2020 г.

Препоръчваме на лицата, задължени да подават по електронен път своите данъчни декларации да поискат за целта персонален идентификационен код (ПИК), който се предоставя на гише от съответната компетентна служба на НАП в страната. ПИК представлява код (парола), с който се реализира достъп в портала за електронни услуги на НАП. ПИК се предоставя безплатно от НАП.

НАП-Варна офис Русе, съобщение за самоосигуряващите се лица, 10.01.2020

Евристика ЕООД е в състояние да окаже пълно съдействие, като подаде Вашите данни за доходите по електронен начин, чрез интернет. Така Вие ще се концентрирате по-добре върху Вашите дейности, без да е необходимо да придобивате допълнителни похвати и знания за да изпращате декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и приложенията по електронен път.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница