Счетоводители и ГФО

Счетоводители Русе - ГФОКои счетоводители съставят ГФО?
За да имат право да са съставители на ГФО,както и на междинни и консолидирани финансови отчети, дори висшистите счетоводители е необходимо да отговарят на задължителни минимални изисквания, посочени в Закона за счетоводството. Счетоводителите невинаги съставят ГФО, независимо че водят счетоводство, защото за водене на счетоводство няма задължителни изисквания, докато за съставителството има.
Водене на счетоводство означава първично документиране на стопанските операции, приемане и сортиране на първични счетоводни документи и тяхното обобщаване, синтетично и аналитично отчитане на стопанските операции, съставяне на сборни счетоводни ведомости и други документи, но без съставянето на счетоводен баланс и други отчети обобщени посредством наименованието „финансови отчети”.Някои счетоводители включват съставянето на ГФО към счетоводните услуги, други ги разграничават и ценообразуват поотделно като две услуги.

Главните счетоводители не съставят ГФО, когато нямат права
Главните счетоводители отговарят за правилната организация на вътрешния фирмен контрол и за отстраняването на всички недостатъци на текущото счетоводство.Те разпределят работата между счетоводителите съобразно правилника за документооборота. Понякога се случва, главният счетоводител, наричан още отговорен или старши счетоводител, да няма права за съставяне на финансови отчети, независимо че е има висше образование и стаж като счетоводител,организира счетоводната дейност на предприятието и има капацитета да извърши годишно счетоводно приключване.В такива случаи външно за фирмата лице съставя ГФО.Недостатък е, че такива ГФО, се приемат от ръководството на предприятието, без провеждане на инвентаризация.

Най-краткият стаж необходим за добиването на права за съставителство на ГФО е две години, а най-дългият е осем години. Стажът се натрупва от физическото лице,чрез практикуване на счетоводни и други близки трудови дейности – във вътрешни и външни одити, финансови инспекции, ревизии като данъчен орган или преподаване по счетоводство и контрол.Счетоводителите са най-запознатите лица, особено ако се занимават с текущата счетоводна отчетност.

Статут на съставителите на ГФО – счетоводители и несчетоводители
Към настоящия момент няма яснота дали НАП е изследвал, какъв е статута на съставителите на ГФО, които записаха своите данни за пръв път при подаването на годишните данъчни декларации за 2016г.Възможни варианти са:

  • Счетоводство от счетоводители и ГФО от съставители;
  • Несчетоводители водещи счетоводство и ГФО от съставители;
  • Несчетоводители и ГФО от несъставители.

Предположенията ни, че немалък дял от вписаните в декларациите счетоводители, към 20% за цялата страна, не са с право като съставители на ГФО, както и че не само счетоводстващите, но и „съставящите“ ГФО не са счетоводители едновременно, към 10%, няма как да бъдат проверени на този етап.Такива „счетоводни“ дейности, нямат общо с доброто счетоводство, нарушават принципите на професионализма и етиката и не бива да се допускат.Другото ни предположение е, че дела на тези, при които ГФО не е проверен, преди съставителят да го подпише, т.е. той играе само фигуративна роля, без на практика да съставя каквото и да е по отчета а само подписва, е най-голям.

Отговорната роля на органите управляващи фирмата
Посредством финансовите отчети се отразява сборното икономическо и финансово състояние на предприятието, синтеза на воденото счетоводство за отразявания период и по тази причина Законът на счетоводството възлага особено отговорна роля на органите на управление на фирмата(предприятието).Тази отговорност е за съставянето, изготвянето в необходимите срокове, съдържимата информация, публикацията на тези финансови отчети, както и годишните доклади за дейността към тях.За неизпълнението на тази отговорност е предвидено санкциониране от счетоводния закон.

Годишно счетоводно приключване от Счетоводна къща Евристика, Русе
Когато счетоводителите или други лица не съставят ГФО, Счетоводна къща Евристика Русе може да съдейства в качеството и на съставител на ГФО. Когато счетоводството има недостатъци и те не могат да се изправят, съставителство не се извършва.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница