Откриване и закриване на набирателна сметка за ЕООД/ООД

Русе-откриване и закриване на набирателна сметка за ЕООД/ООДОткриване на набирателна сметка
ЕООД/ООД се нуждаят от набирателна сметка, като едно от условията за успешна регистрация на фирма в Търговски регистър-Русе. Сметката се открива в банка по избор, тя може да е в лева, в евро, както и във всяка валута с която работи банката.Захранването на сметката може да стане чрез плащане в кеш и чрез безкасов превод. В нея се внася основния капитал на фирмата, в размер определен при нейното учредяване.

Законът е регламентирал минимален размер на дружествения капитал в размер на 2 лв.
Тази имуществена вноска е еквивалентна на 1 евро, каквато е и в някои държави от Евросъюза.Минималната дялова вноска в капитала е 1лв. на съдружник, т.е. при ООД с трима съдружници, минималният капитал е 3 лв.Препоръчителният от нас първоначален капитал е между 100 и 200 лв, най-ниската му стойност е 20 лв, а дяловата вноска да е равна на 1лв.

Необходимостта от набирателна сметка е законово регламентирана, а откриването и нейното закриване отнемат най-много време, в сравнение с другите етапи съпровождащи регистрацията на фирма.Такава сметка може да послужи и за увеличаване капитала на дружеството след регистрацията.

Евристика ЕООД,предоставя съдействие при регистрацията на фирми в град Русе.Правната работа се реализира от адвокат.Във фактическото регистриране, извършвано от Службата по вписванията, може да участват лица от цялата страна.Те могат да заявяват адреси на фирмите от цялата страна.Посредством електронни услуги става заявяването за вписване на цялата фирмена документация.Така разходите за държавни такси са наполовина по-ниски, отколкто при самостоятелна регистрация на гише в някоя от службите(офисите) на Агенцията по вписванията.

Документът при откриване на набирателната сметка на ЕООД/ООД е искане за откриване на банкова(платежна) сметка, където се вписват данни за титуляра на сметката и лицата които могат да се разпореждат със сметката.След като разкрие сметката,банката издава удостоверение за разкрита специална(набирателна сметка) и осигурява заверен от нея екземпляр на вносна бележка или платежно нареждане, удостоверяващи че сумата е постъпила по банковата сметка.

Закриване на набирателна сметка
Набирателната сметка на ЕООД / ООД се закрива след като излезе регистрацията на фирмата в Търговския регистър.Когато се открива разплащателна сметка в същата банка, където е закрита сметката за основния капитал на фирмата, някои банки не изискват такса за закриване на набирателната сметка.Документите, които се ползват за целта са спесимен за подписите и искане за закриване на банкова сметка.За закритата набирателна сметка се издава заверено от банката удостоверение.

При всеки един момент от откриването и закриването на набирателната сметка на ЕООД/ООД, Вие получавате пълно съдействие от Евристика ЕООД,Русе независимо коя банка ще ползвате за Вашата набирателна сметка.

За да Ви бъде определена индивидуална цена за еднократна услуга, моля да изпратите Вашето запитване чрез нашата интернет форма. Всякакви безплатни услуги по откриване и закриване на набирателна сметка, са с данъчно естество на безвъзмездни услуги водещи до отклонение от данъчното облагане.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница