Счетоводство на онлайн магазин

Счетоводство на онлайн магазин-РусеОще от датата на откриване, един онлайн магазин за интернет търговия се нуждае от счетоводство.

Такова счетоводство е нормално да се извършва от счетоводител, който може да е в трудови(облигационни) отношения както с фирмата за онлайн търговия, така и с обслужващата я счетоводна къща.

На счетоводна отчетност подлежат средствата на предприятието в двуякото им проявление, известно като двустранно счетоводство.В някои рядко срещани случаи, може да се прибегне до едностранно счетоводство, което е по-евтино от двустранното.Възможен е вариант за водене на счетоводна отчетност без годишно приключване от лице, което не е счетоводител,а годишния финансов отчет и годишното приключване да се направят от счетоводител с права на съставител на годишни(и други видове) финансови отчети.

Сметки в счетоводството
Сметката в счетоводната отчетност се нарича счетоводна сметка.Тя се състои от две части: лява-дебитна и дясна-кредитна.От гледна точка на счетоводния баланс,счетоводните сметки имат подразделяне състоящо се от две групи от сметки, които се наричат активни и пасивни.Синтетичните сметки обобщават счетоводната ситуация, а чрез аналитичните тя се раздробява и придобива най-конкретен вид.За правилно водене на счетоводството се изгражда сметкоплан, а за движението на документите се съставя правилник за документооборота.

Счетоводство на безкешови плащания в онлайн магазин
Безкешовите плащания са сравнително сигурен метод, чрез който се уреждат паричните отношения между физическите и юридическите лица, основаващи се на функционалния белег на парите като средство за разплащане, но избягващ тяхната физическа употреба.Те водят до голяма икономия на налични пари с което съдействат за увеличаване скоростта на паричното обръщение и намаляване на разходите за подържането му.При един онлайн магазин за интернет търговия, оказват взаимно действие заедно с повишената покупателна възможност, вследствие интернет представянето на стоките.

Като главни цели на безкешовите плащания са:да се ограничи пренасянето на големи количества пари в брой;да се ограничат директните плащания в налични пари;да се съкратят времевите и други разходи във връзка със засиленото теглене и внасяне на пари в обслужващата и други банки;да се намали, т.нар.сива икономика.

Всеки платежен документ е свързан с дадена форма на безкешово плащане, те съдържат определени реквизити, които са задължителни за всички банки.Реквизитите са задължителни, защото само при тяхното наличие е възможно до се прояви банковият контрол и взаимният контрол между доставчика и клиента, както да се обезпечи редовното и своевременно превеждане на сумите.При банковата карта, електронните и записи се структурират, така че да отговарят на специфичните им реквизити за външно изписване и за вътрешно(електронно) съдържимо.

Кешовите плащания са изключение в търговската практика на онлайн магазина за интернет търговия.

Паричната измерителна единица намира стойностно отражение в счетоводството на онлайн магазина, като намира обобщаващ вид в годишният баланс на фирмата търговец.

При увеличаване на паричните средства от всякакъв вид, съответстващите им активни счетоводни сметки се дебитират, а при намаляването им се кредитират.Тези сметки са с ниско ниво на аналитичност, т.е. са с ниска степен на подробност.

Стоки в онлайн магазин-счетоводство
Стоките в магазина се отчитат чрез натурални и стойностни измерителни единици.Доставката им се отразява посредством тяхната отчетна стойност, т.е. стойностното измерение на количеството доставени стоки или т.нар.доставна цена.

При увеличаване на стоките, съответстващите им активни счетоводни сметки се дебитират, а при намаляването им се кредитират. Тези сметки са с високо ниво на аналитичност, т.е. са с висока степен на подробност.Продажбата на стоките се извършва по продажна цена, която по принцип е по-висока от доставната цена, като са възможни доста изключения, както показва търговската практика в онлайн магазина за интернет търговия.Продажбата намалява стоките, т.е.при тях настъпва кредитиране, срещу дебитирането на счетоводната сметка за стокови продажби.

Счетоводството на онлайн магазин за интернет търговия от счетоводна къща Евристика ЕООД Русе, е изборът на разумния предприемач.Този, който предпочита индивидуалната работа извършвана с високо внимание към всяка отчетна подробност.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница