Счетоводна отчетност и регистър за стоките – чл.7, ал.5, т.8 от ЗДДС

goodsОбработка на стоки, които се връщат обратно.


Регистрираните по ЗДДС лица, водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагането на Закона за данък върху добавената стойност(ППЗДДС).Счетоводно, стоките се водят задбалансово, по индивидуалния сметкоплан на предприятието.


Регистрираните лица, които извършват изпращане и транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка с цел извършване на оценка или работа по тези стоки, която се осъществява в другата държава членка, при условие, че след извършване на оценката или работата стоките се връщат на изпращача на територията на страната, водят регистър за стоките, съгласно чл.121, ал.8 от ППЗДДС. Извършването на такова действие свързано със стоката, не се счита за вътреобщностна доставка.


Регистърът за стоките, има следното съдържание:
1. Вид на изпратените/получените стоки;
2. Цел на изпращане/получаване на стоките;
3. Kоличество на изпратените/получените стоки;
4. Държава членка, до която са изпратени или от която са получени стоките;
5. Дата на изпращане/получаване на стоките.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница