Счетоводна политика

Политика - счетоводнаСЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА в съответствие с изискванията на  Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА ?

Счетоводната политика представлява възприетия от предприятието счетоводен модел за отчитане на неговата дейност през отчетния период. Този модел се разработва до началото на отчетния период. В новата редакция на счетоводния стандарт счетоводната политика е определена като съвкупност от принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовите отчети.

Важно: ПРАВИЛНО РАЗРАБОТЕНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ВИ СПЕСТЯВА НЕПРИЯТНИ МОМЕНТИ ПРИ РЕВИЗИИ ОТ ДАНЪЧНИТЕ ОРГАНИ.

ПРИНЦИПИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Текущо начисляване – приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

Действащо предприятие – приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност – в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база;

Предпазливост – оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

Съпоставимост между приходите и разходите – разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;

Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период – постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;

Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс – всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период;

Принципите на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЪЗДАДЕ СТАБИЛНА ОСНОВА ЗА  СЧЕТОВОДНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Да разработи индивидуален сметкоплан;

Същественост и максимална степен на полезност на счетоводната информация за вземане на управленски решения;

Избрани принципи бази, правила и процедури от ръководството за отчитане на дейността на предприятието както за периода на счетоводната политика, така и максимално възможните ползотворни такива и за в бъдеще време…

ВЪЗПРИЕТАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА СЕ ОПОВЕСТЯВА В ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА Е В
ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТИКАТА НА ОТДЕЛНИЯ СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ. НАПРИМЕР:

Счетоводната политика за оценката на стоково-материалните запаси при тяхното отписване, включително приложените методи;

Възприетите методи на амортизация за отделните групи активи, обосновка за промяна в методите на амортизация, ако такава е извършена;

Фундаментални* грешки и промени в счетоводната политика,причината за промяната,сумата на корекцията за текущия и за предходния период,сумата на корекцията, отнасящата се за периоди, предхождащи периода, включен в сравнителната информация, фактът, че сравнителната информация е била преизчислена или че това е практически неизпълнимо;

Оповестяване при извършване на корекции при съставянето на годишния финансов отчет по повод на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет;

Възприетата от предприятието счетоводна политика относно дълготрайните материални активи;

Сумите на загубите от обезценка на активи, включени в отчета за приходите и разходите за отчетния период, и статиите, в които са включени тези суми;

Между свързани лица, при които е налице контрол, се оповестяват задължително взаимоотношенията независимо от наличието или липсата на сделки между свързаните лица.

* Законът за корпоративното подоходно облагане не дели грешките на фундаментални и на нефундаментални, наименова ги накратко с определението счетоводни грешки.

Счетоводната политика е основния подход за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние , отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал във финансовите отчети на предприятието.

Вярно и честно представяне е постигнато, когато предприятието е избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и е избрало и прилагало за нерешени въпроси в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия счетоводна политика в съответствие с Международните счетоводни стандарти и е оповестило този факт.

Предприятието трябва да оповести допълнителна информация в счетоводната политика, когато спазването на изискванията на счетоводното законодателство е недостатъчно за постигане на вярно и честно представяне.

В изключителни случаи, когато допълнителната информация в счетоводната политика е недостатъчна за постигане на вярно и честно представяне, предприятието може да се отклони от изискванията на счетоводното законодателство с цел да се постигне вярно и честно представяне. Предприятието трябва да оповести в счетоводната политика отклоненията, причините за тях, както и оценката на ефекта върху активите, пасивите, печалбите/загубите и финансовото състояние в резултат на допуснатите отклонения.

ПРИ ЗАИНТЕРСОВАНОСТ ОТ ВАША СТРАНА, МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ОТ ТУК.

Изработваме и базов модел на счетоводна политика за 2009 и 2010 г. Понятие като „универсална счетоводна политика“ е погрешно, защото счетоводната политика е индивидуална за всяко предприятие. Правилно наименование е например „базов модел на счетоводна политика“ – сбито изложение, което при необходимост се детайлизира.Не бива да се забравя, че всяко предприятие разработва счетоводна политика, независимо дали оповестява по някой начин.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница