Дистанционното счетоводство – качествен и модерен вариант

Дигитално(дистанционно) счетоводствоКогато се търси отдалечено счетоводно обслужване, отговорът е един качествен и модерен вариант наричан дистанционно счетоводство. Добрият счетоводител не се вълнува от разстоянията, той обслужва еднакво качествено независимо от адресното положение откъдето тръгва счетоводна документация. Дистанционното приемо-предаване на счетоводни документи за целите на счетоводната отчетност, се нарича дистанционно счетоводство. То е съпроводено от писмено-речева комуникация, чийто обем се мени под влияние от интензитета на фирмената дейност.

1. Дистанционно счетоводство посредством интернет свързаност. Такова счетоводство е възможно да се срещне под наименованието „дигитално счетоводство”. На разположение са следните три варианта:

  • дигитално счетоводство чрез електронна поща – напълно подходящо за фирми с малко документация;
  • дигитално счетоводство чрез облачна услуга на Евристика ЕООД;
  • дигитално счетоводство чрез платформа от мобилен оператор, например, в случай че е нужно търсене по думи, цифри и други данни в целия текст чрез оптично разпознаване в снимания или сканиран документ.

При сключване на едногодишен договор за счетоводно обслужване, всички разходи за такси свързани с облачни услуги са за сметка на Евристика ЕООД, за периода на договора.

2. Дистанционно счетоводство посредством куриерска фирма/ пощенски оператор.

Поща-дистанционно счетоводство

Такова счетоводство няма особен смисъл, освен ако се цели обработката и съхранение на оригинални документи. За целите на ЗДДС, оригиналните документи трябва да се намират на местоположение, където е възможна проверка от НАП заради основанията за ДДС дерегистрация. Посредством куриерска фирма/ пощенски оператор е удобно изпращането на хартиени документи до данъчни служби, различни от компетентната.

Разходите за куриерски услуги са за сметка на клиента на счетоводно обслужване, освен ако не се споразумеем за друго в счетоводния договор.

В нашата практика, свързана с дистанционното счетоводство се установи, че има едни клиенти за които работим без да сме осъществявали физически контакт и други с които сме се срещали и срещаме отвреме на време.

Дистанционното счетоводство на счетоводна къща Евристика, не се занимава с онлайн изготвяния от клиента на ддс дневници и регистри, ведомости за заплати, платежни, болнични, едностранни и двустранни осчетоводявания и други.

Един незапознат потребител лесно може да направи грешка при въвеждане на числа и текст или някаква друга манипулация, които могат да му костват значителна санкция, която предпочитаме да не го постига.

Обработката на предоставената документално информация за дистанционно счетоводство, се реализира от счетоводната къща при пълно съблюдаване на нормативните изисквания.

Счетоводна къща Евристика е с русенска адресна регистрация и има наличният опит в дистанционното счетоводство, придобит най-вече от взаимоотношенията с чуждестранни лица, които представляват български счетоводни контрагенти.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница