Подаване на данни при промяна на собствеността на акцизните стоки

Съгласно разпоредбата на чл. 47а от Закона за акцизите и данъчните складове(ЗАДС), ( ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), при промяна на собствеността на акцизни стоки, вложени в данъчен склад, НАП разполагат с вариант, при който лицето вложител подава данни към тях в следния табличен вид и на имейл адрес: infocenter@nra.bg


Съгласно чл.47а, ал.1 от ЗАДС, преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, от ЗАДС, лицето вложител е длъжно да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите(НАП) в тридневен срок преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител.


Информацията до НАП се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез електронна услуга в портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП и съдържа следните данни:

1. идентификационни данни за лицето вложител – пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;

2. адрес на управление или постоянен адрес на лицето по т. 1;

3. идентификационни данни за новото лице вложител – пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;

4. адрес на управление или постоянен адрес на лицето по т. 3;

5. вид на акцизните стоки с кодовете по КН и количеството им.


След подаване на изискуемата информация, ако собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на новото лице вложител, лицето вложител уведомява незабавно по реда на ал. 1 от разпоредбата, лицензирания складодържател и НАП.


Лице вложител не може да бъде лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи, и/или с изискуеми публични задължения, събирани от НАП.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница