Регистрация на нова фирма

Търговски регистър-Русе

Регистрация в Търговски регистър – Русе, Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.


Наименованието „фирма” обозначава търговец по смисъла на Търговския закон(ТЗ), а самата регистрация е по-правилно да се наименова като регистрация на търговец. Фирма е наименованието, под което търговеца упражнява дейността си и се подписва, то не бива да въвежда в заблуждение, да отговаря на истината, да не накърнява общественият ред и морала, да е изписана на български език, както и да се впише в търговския регистър като наименование на чужд език. Всяка фирма освен предписанията на закона, може да включва и означение за предмета на дейност, участвуващите лица, както и свободно избрана добавка.


Фирмата се запазва в търговския регистър, като за това се заплаща отделна такса от тази свързана със самата регистрация. Това запазване гарантира, че фирмата няма да се ползва за друга регистрация с аналогично име. Запазването не е задължително. Фирмата на ЕТ, според чл.59 от ТЗ, трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което той е известен в обществото, възможна и е добавка(предмет на дейност и други) която да идентифицира по-точно физическото лице – едноличен търговец.Фирмата на ЕООД(ООД) съгласно чл. 116, ал.1 от ТЗ трябва да съдържа означението „Дружество с ограничена отговорност“, или съкратено „ООД“. Когато капиталът е притежание на едно лице(физическо, юридическо), фирмата съдържа означението „еднолично ООД“(ЕООД)


Всеки търговец има право да предяви иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, за преустановяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма.


При наличие на защитена марка, фирмата не може да има идентично име, освен ако търговецът има права върху нея.
Допълнителна информация предоставя публикацията „Откриване на фирма – бърза регистрация”.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница