Счетоводството „на черно”и прикриването на подкуп се санкционират

Обнародваният в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник нов Закон за счетоводството допринася за уеднаквяване на някои негови разпоредби с тези на Европейския съюз, например регламентираната категоризация на предприятията.


Едно от нововъведенията е недопустимостта на следните действия:
1.Отчитането на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри;
2.Счетоводно отчитане на фиктивни или недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.


Във връзка с горепосочените изменения, препоръчваме прецизиране на индивидуалния Правилник за документооборота на предприятията.


Нарушаването на новата разпоредба се санкционира по следния начин:
1.За ръководителя – глоба от 500 до 5000 лв.
2.За предприятието – имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
3.При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на посоченото в т.1 и т.2.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница