ТРЗ

ТРЗ –  труд и работна заплата, осигуряване и данък.

Работната (ТРЗ) заплата подлежи на месечно изчисление(или с друга периодичност, по индивидуалните критерии на клиента).

Чрез ведомост за заплати на фирмата(разплащателна ведомост), се отчитат всички показатели на работната заплата, касаещи както отделния работник(служител)така и тяхното обобщено изражение, рефлектиращо върху финансовите и разчетните резултати на фирмата.Най-общо показателите може да се групират като брутна, нетна заплата, осигуровки и данък. Точното им изчисление от трз специалиста, в съответствие със законовите изисквания, дава яснота и разбираемост за работодателя, работника(служителя) както и за контролните органи.Прието е, чрез разплащателната ведомост да се документира изплащането на нетното възнаграждение в брой, макар че са възможни и други форми на документи за тази цел.

Изготвянето на ведомост за заплати е част от текущото трз обслужване, което Евристика ЕООД, гр.Русе предлага на клиентите си. То може да се характеризира, като изпълнение на трз работа в комбинация между индивидуалните изисквания на работодателя и тези на нормативната база на Република България(включително касаещите права и задължения на работника(служителя).

Разплащателната ведомост е носител на счетоводна информация. Тя се съхранява до 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнася, съгласно Закона за счетоводството. Допустимо е съхранението и в частни или държавни архиви по реда на Закона за Националния архивен фонд.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница