Регистрация на ЕТ в Русе

ЕТ се регистрира в Търговски регистър – Русе.


Възможна е регистрация, към друга служба на Агенцията по вписванинията, като тази регистрация не зависи от адреса на ЕТ, тъй като едноличния търговец не се регистрира по регионален признак, както беше при предходния статут на търговския регистър.


По-надолу ще се предостави кратка характеристика на търговеца, за да се прецени дали регистрацията е подходяща за Вашия случай.


ЕТ е съкратено наименование на едноличния търговец.
Търговският регистър определя като самостоятелен вид едноличният търговец, какъвто може да е всяко физически лице, извършващо по занятие сделките посочени в чл.1 от Търговския закон и отговярящо на някои условия:


1. Дееспособност на физическото лице – необходимо е лицето да има навършени 18 години и да не е поставено под запрещение. Чрез ЕТ се извършва признаване на търговското качество на физическото лице и то може да участва в сделки наравно с другите търговци.
2. Физическото лице да е с местожителство на територията на България – т.е. с постоянно местожителство в страната, вписано в регистрите с постоянен адрес в населено място – чл.56 от Търговския закон. Такова лице може да е чужденец, при положение, че отговаря на останалите условия, които се изискват за българските граждани, които са регистрирани като ЕТ.
3. Не може да е ЕТ физическо лице, което:
- е в производство за обявяване в несъстоятелност;
- е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
- осъдено е за банкрут;
- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление, неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.


Регистрацията на едноличния търговец се извършва чрез вписване в Търговският регистър, посредством заявление, в което се посочват:
- име, местожителството, адресна регистрация на лицето и ЕГН;
- фирма, под която ще има извършване на дейност;
- седалище и адрес на управление;
- предмет на дейност.

Ведно с заявлението, при подаването на документите за регистрация, се представя спесимен(образец от подписа) на физическото лице търговец, както и декларация че лицето не е лишено от право да упражнява търговска дейност.
ЕТ може да се регистрира само от едно физическо лице и това лице не може да се регистрира като повече от един ЕТ.
Изписването на името на фирмата на едноличния търговец се извършва, чрез вписване на личното и фамилното име, или бащиното име, с което търговецът е известен в обществото.


ЕТ може да се наследява.Когато едноличният търговец прехвърля фирмата си на трето лице, това може да стане само заедно с предприятието.
В този случай, съгласието за прехвърлянето на фирмата се извършва писмено, а подписите подлежат на нотариална заверка.
Задължение за отчуждителя, а не на приобретателя е извършването на уведомяване към кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.
В случаите на наследяване и прехвърляне на едноличен търговец към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.


Прекратяването на ЕТ става чрез заличаване от Търговския регистър.
Причините може да са прекратяване търговска дейност или установяване на местожителството на физическото лице в чужбина, при смърт на физическото лице и при поставянето на физическото лице под запрещение.


Едноличният търговец е изразител на търговското качество на физическото лице.


Имуществената отговорност по отношение на ЕТ е неограничена за задълженията на предприятието, както с фирменото, така и с личното имущество.
Практическото приложение на преждепосоченото се реализира по такъв начин, че когато кредиторите на едноличния търговец не могат да удоволетворят своите вземания чрез имуществото на търговското предприятие на ЕТ, то те ще ги насочат към имуществото което е притежание на физическото лице.


Тези еднолични търговци, които имат нетни приходи от продажби за предходната година в размер, който не надхвърля 50 000 лв, подлежат на едностранна счетоводна отчетност – практически и ценово изгоден вариант в сравнение с двустранната счетоводна отчетност(двустранно счетоводство) при останалите търговци.


Евристика ЕООД
, реализира съдействие за регистрацията на едноличен търговец в Търговския регистър в град Русе.

Предлагат се специализирани юридически консултации, във връзка с особения статут на ЕТ спрямо другите търговци, както и отговори на други въпроси.
Предвид опростената процедура в сравнение с останалите регистрации, практическото изпълнение е облегчено и значително по-евтино като държавни такси и възнагражение.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница