Счетоводни услуги според фирмената дейност

Русе,счетоводни услуги според фирмената дейностСчетоводните услуги от Счетоводна къща Евристика Русе, извършвани от счетоводители, са напълно адаптирани към особеностите в счетоводството определяни от характеристиките на стопанските операции. Цените на счетоводните услуги са синхронизирани с обема и сложността на счетоводната работа, според дейността в обслужваната фирма. В случаите на новости и изменения, навреме се разполага с необходимата информация за прилагане на правилната счетоводна метода.

Ако се вземе под внимание фирмената дейност, групирането изглежда така:

1.Услуги – дейност услуги се обслужва най-лесно и затова фирмите в тази група са с най-ниски цени за счетоводни услуги. Строителните услуги са ценово идентични с производствените фирмени дейности.

2.Търговия – дейност търговия, се обслужва сравнително трудоемко и тук цените за счетоводни услуги са осреднени, заемайки междинно положение между услугите и производството.

3.Производство – дейност производство се обслужва най-трудоемко и затова е с най-високи цени за счетоводни услуги.

Към всяка група съответства фирмена дейност, чието счетоводство е подчинено на нейните общи изисквания. Фирмената дейност е прието да се нарича икономическа дейност. Тя е отбелязана с отделен код, според класификатора на икономическите дейности. Освен за счетоводните услуги, значението на фирмената дейност се проявява и при трудово-правните отношения, където чрез нея се дефинира специфичен минимален осигурителен праг за професиите и длъжностите.

В състава на счетоводните услуги участва ТРЗ и ЛС с добавки на изискуеми по ЗБУТ елементи. Това обстоятелство засилва особеностите на някои икономически дейности и ги прави подходящи за специализирано счетоводство. Обхватът на счетоводството не може да се разширява безкрайно, като към него се включват услуги въздействащи му по косвен начин. На този етап нямаме нормативно формулиране на счетоводния процес, което води до включването или изключването на несчетоводни вариации с произволен обхват, като така се натоварва прецизното организиране на счетоводната работа.

Най-лесно и обективно, фирмените дейности се подреждат по наименованията им посочени в табличното приложение за минималният осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

В услугите се открояват дейности като ресторантьорство; хотелиерство; туристическа агентска и операторска дейност; други дейности които са свързани с пътувания и резервации; ремонти на компютри, на лични и домакински вещи; персонални услуги-други; научноизследователска и развойна дейност, строителство на съоръжения; строителство на сгради; специализирани строителни дейности и други услуги.

Към търговията може да се причислят: търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, с фармацевтични стоки; търговия на едро медицинска техника и апаратура; търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки,медицински и ортопедични стоки.Основни категории в търговията са търговия на дребно и търговия на едро.

Производството се представя от такива фирмени дейности като: производство и преработка на месо, на месни продукти, без готови ястия; производство и преработка на месо от домашни птици; преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия; производство на растителни и животински масла и мазнини; производство на мляко и млечни продукти;производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти;производство на хлебни и тестени изделия, на захар на какао, шоколадови и захарни изделия на готови храни за животни, на напитки на пиво и малц,на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води,на тютюневи изделия, на текстил и изделия от текстил, без облекло; производство на облекло; производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели, на хартия, картон и изделия от хартия и картон; производство на кокс и рафинирани нефтопродукти, на химични продукти, на лекарствени вещества и продукти, на изделия от каучук и пластмаси; производство на основни метали, на метални изделия, без машини и оборудване, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, на електрически съоръжения, на въоръжение и боеприпаси, на машини и оборудване с общо и специално предназначение,на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни,на автомобили, ремаркета и полуремаркета; производство на превозни средства, без автомобили; производство на мебели; производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства.Производството е възможно да е основно, спомагателно, допълнително и странично – това са видовете в производството. Типовете в производството биват – единично производство и серийно производство.

Счетоводна къща Евристика Русе, посредством счетоводните си услуги ще упражни необходимото въздействие върху счетоводните процеси, за да се получи едно отлично отраслово счетоводство, предоставящо лесна, но изчерпателна икономическа информация, удобна както за управленски така и за контролни цели.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница