Счетоводни фирми

Счетоводни фирмиЗащо намаляват качествените счетоводни фирми?


Евтиното счетоводство, некомпетентните препоръки и недостатъчната професионална подготовка от изпълнителите на счетоводните задачи са допринесли до това, качествените счетоводни фирми не само в Русе, но и в страната да намаляват с неотслабващи темпове.


Евтиното счетоводство
, се изразява най-вече от недостатъчните средства за подържане и квалификация на компетентен счетоводен персонал. Счетоводните фирми упражняващи евтино счетоводство, работят по принципа на конвейерната обработка без индивидуален подход съобразно характеристиките на фирмените дейности, ниска или никаква професионална етика, никакви мерки за конфиденциалност спрямо фирмената информация и висок процент на счетоводни и други грешки.
Недостатъчните средства за подържане се изразяват в ниски хонорари и заплати, които привличат на работа счетоводители с базова подготовка, често завършили счетоводни курсове и колежи. Средства за квалификация не се отделят, не се закупува литература, не се посещават семинари, поради политиката на максимална икономия, произхождаща от подържането на евтино счетоводство.
Тенденцията за предлагане на все по-евтино счетоводство се е задълбочила дотам, че да се нарушава закона за защита на конкуренцията, чрез нелоялно привличане на клиенти, като се рекламират безплатни юридически и данъчни услуги.


Некомпетентните препоръки произлизат от обществената толерантност към явлението „специалист по всичко”. Личностни, бизнес и политически зависимости играят своята неблагоприятна роля, тъй като мотивът определящ препоръката е субективен и се дава поради всякакви други фактори, но не и заради качественото изпълнение на счетоводната работа. Често такива съвети са обвързани със съответната „гаранция”, че фирмата упражняваща счетоводна дейност, дори да сгреши в нещо, клиента който тя обслужва няма да бъде санкциониран защото „нашите хора” са на власт във всички институции. Други пък насоки се дават поради корупционни практики – такива действия несъмнено са престъпление.
Една компетентна препоръка трябва да произтича само от качествените резултати показани от счетоводната фирма за поне няколко години.
Всеки източник на препоръки, който е запознат с действителните професионални качества на счетоводителите във фирмата упражняваща счетоводна дейност, може да се характеризира като надежден.
Нито едно евтино счетоводство, не може да компенсира парично ниското качество, както водещо до изкривени финансови резултати, така и до санкции за нарушения по действащото законодателство.


Недостатъчната професионална подготовка
от изпълнителите на счетоводните задачи се дължи на незначителния професионален опит, който няма как да се придобие с встъпването на работа или започване воденето на счетоводна отчетност.
Теоретичната подготовка не върши работа, защото законодателството непрекъснато търпи промени и това което е учено преди, по-късно вече не е актуално. Често дори тази подготовка е недостатъчна, поради непрофесионалните качества на преподаващия счетоводство и почти липсваща такава при курсовете, целящи изваждане на сертификат за преминаването им.


Счетоводна къща Евристика, както е прието всред обществото да се нарича едно счетоводно предприятие, може да даде някои насоки дали е направен добър избор на счетоводна фирма, след анализ на нейната счетоводна отчетност и някои други проучвания.


Ние отчитаме всички фактори за избор на качествена счетоводна фирма и не на последно място поставяме специфичните предпочитания на клиента, които произтичат от качеството, но не винаги се постигат само с това изискване и затова предлагаме допълнителни мерки целящи максимална удоволетвореност от нашето счетоводно обслужване. Безгрешни счетоводни фирми не съществуват и за да има спокойствие по отношение на счетоводни и други грешки – предлагаме гаранции, с приложен договор и изготвяне на правилник за движението на документацията в обслужвания клиент.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница