Важни промени – 20 % намаление за глоба или имуществена санкция от НАП и при идентификация на физическите лица в регистър Булстат

промени ЕГН Булстат, 20 процента намаление глоба НАП20 % намаление за глоба или имуществена санкция от НАП, от 23.12.2021 г.

Когато лице е посочено за нарушител от НАП, със съответния документ издаден от данъчната служба, считано 14 дни от връчването му, лицето има право да ползва 20% намаление от наложена глоба или имуществена санкция. Тази възможност е регламентирана от Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23 декември 2021 г.

За целта е необходимо:

1. Подаване на заявление по чл. 79б от Закона за административните нарушения и наказания и по чл. 169, ал. 4, във връзка с ал. 5, от ДОПК. В него лицата посочват задълженията по наказателни постановления, в 14-дневен срок от датата на връчване, с предвидената в чл. 79б от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) отстъпка и по реда на чл.169, ал. 4 от ДОПК, във връзка с ал. 5. Без подадено заявление, лицата с наложени наказателни постановления няма да могат да ползват намалението.

2. Внасяне в 14 дневен срок на намалената сума по банковата сметка за данъци и други приходи на съответната компетентна НАП.

В 14-дневния срок от връчване на постановлението за налагане на глоба или имуществена санкция, намаления размер може да се ползва по наказателните постановления, издадени след 22.12.2021 г. или преди тази дата, в случай че двете седмици от връчване на наказателното постановление не са изтекли към 23.12.2021 г. В случая влизането в сила на наложената глоба или имуществена санкция е от датата на плащането.

Идентификация на физическите лица в регистър Булстат с 9 цифров код вместо с ЕГН, от 04.01.2022 г.

Физическите лица фигуриращи със своите ЕГН-та в регистър Булстат, считано от 04.01.2022 г. няма да могат да ги ползват вместо Булстат код. За целите на регистъра, ЕГН-то се трансформира в код с 9 цифри. Трансформацията не изисква никакви действия от потребителите – няма необходимост от подаването на документи или заявления.

Тази промяна се дължи на изискванията от регламент 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR). Въздействието се простира върху повече от 300 000 български физически лица. Промяната е регламентирана в Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър Булстат.

Целта е да не могат да се снемат лични данни от Булстат регистрацията на лицата, затова 10 цифровия код се премахва, а на негово място идентификацията в регистъра ще става с нов код от 9 цифри.

Клиентите на Счетоводна къща Евристика получават селектирана информация за новости на посочен от тях email. Нейната цена е включена в цената на счетоводното обслужване.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница