Vrste poreskih usluga u gradu Ruse, Bugarska

Bugarska, Vrste poreskih usluga u gradu RuseEvristika EOOD, Ruse, Bugarska obavlja savetovanje iz oblasti poreskih usluga.

Obavljamo savetovanje u vezi sa porezima koje prikuplja država, porezima koje prikupljaju opštine i porezima utvrđenim na osnovu međunarodnih ugovora za izbegavanje dvostrukog oporezivanja.

Pored poreskog savetovanja, Evristika EOOD pruža jednokratne i pretplatničke računovodstvene usluge. Tačan obračun mnogih poreza zavisi od preciznog računovodstva.

Poreske usluge se najlakše identifikuju prema njihovom odgovarajućem porezu, koji je predmet savetovanja.

Poreske usluge prema vrsti poreza

1. Prema porezima koje prikuplja država

1.1. Direktni porezi koje prikuplja država

- porez na dobit korporacija

- porez po odbitku – na dividende i ostalo

- porez na dohodak fizičkih lica

- porez na troškove

- porez na igre na sreću

- porez na dobit budžetskih preduzeća

- porez na upotrebu plovila

1.2. Indirektni porezi koje prikuplja država

- PDV (porez na dodatu vrednost)

- akcize

- porez na premije osiguranja

2. Prema porezima koje prikupljaju opštine

- porezi na imovinu, nasleđe, poklon, sticanje imovine uz naknadu i na upotrebu motornih vozila

- porez na patente

- porez na prihod od turizma

- ostali porezi utvrđeni zakonom

Poreske usluge prema UIDO-a

Porezi utvrđeni na osnovu međunarodnih ugovora za izbegavanje dvostrukog oporezivanja (UIDO) primenjuju se u skladu s odgovarajućim ugovorom, iako postoje neki opšti principi, zajednički za sve ugovore. Ovi ugovori primenjuju se na lica koja su za poreske svrhe rezidenti jedne ili obe države ugovornice.

Uloga Evristika EOOD u poreznim uslugama

Kompanije sa stranim kapitalom biraju Bugarsku zbog brze registracije firme, kvalitetnog računovodstva i poreskih usluga, niskog nivoa oporezivanja i jednostavnog upravljanja. Kako bi imali profit od svojih delatnosti, neophodan je odgovarajući konsultant koji će izvući maksimalnu korist od primene zakona.

Da li će Vam Evristika EOOD, Ruse, Bugarska biti od koristi, zavisi od Vašeg stepena saradnje. Evristika EOOD Vam garantuje visoke rezultate samo u slučaju bilateralnog ispunjavanja obaveza.

Naši zadovoljni klijenti predstavljaju najbolju potvrdu i uveravaju nas da naše poreske ideje pronalaze svoju pravilnu praktičnu primenu.

Comments are closed.

Категорије

  • Вести
  • Posts
  • Ссилки
  • ГФИ

Партнери

Facebook page