Учредяване,промени,преобразуване и прекратяване на дружество

Служба по Вписванията, Служба по Регистрацията, РусеРегистрация по учредяване, вписване промени, преобразуване и прекратяване на търговски дружества(ЕООД, ООД, СД, КД, АД, ЕАД, КАД) в Търговски регистър-Русе и регистрация, промени и прекратяване на граждански дружества(ДЗЗД) в Регистър Булстат-Русе.


Търговските дружества са дружествата по чл.1, ал.2 от Търговския закон, а гражданското дружество – чл.357 от Закона за задълженията и договорите и чл.276 от Търговския закон.


За регистрацията на учредяването, преобразуването, прекратяването и вписването на промени в обстоятелствата на дружество се посещава един и същ офис в град Русе – това е службата по вписванията и регистрацията към Агенцията по вписванията – Регионална дирекция-Русе.


Регистрацията на учредяването на търговските дружества се извършва посредством заявление за вписване, съпроводено от приложими документи и държавна такса, както е и при останалите по-долу процедури.


Вписването на промени в подлежащи на регистрация обстоятелства при търговските дружества може да са прехвърляне на търговско предприятие;прехвърляне на дружествени дялове между съдружници и трети лица; приемане, напускане и изключване на съдружник/ци/; изключване на акционер в акционерно дружество; налагане на запор, учредяване на залог, пристъпване към изпълнение и изоставяне на изпълнението върху дружествени дялове; налагане на запор, учредяване на залог, пристъпване към изпълнение и изоставяне на изпълнението и прехвърляне на безналични акции в акционерно дружество;увеличаване и намаляване на капитала на ЕООД; увеличаване и намаляване на капитала на ООД; увеличаване и намаляване на капитала на АД;освобождаване на управител на ООД,освобождаване членове на управителни или контролни органи на АД по искане на управителя, съответно на члена на управителния или контролния орган на дружеството.


Регистрацията на преобразуването при търговските дружества включва процеси на вливане, сливане, отделяне, разделяне; преобразуване чрез промяна на правната им форма и преобразуване чрез прехвърляне на имуществото на дружеството върху едноличния собственик.


Прекратяването на търговското дружество, е в зависимост от спецификата определяна съобразно правната им форма.


Регистрацията на гражданско дружество се извършва чрез вписване в Регистър Булстат, на основание чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат. В тази разпоредба, то е посочено като неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите.
В регистър Булстат може да се извършва служебно вписване на обстоятелства за гражданските дружества по искане на НОИ или на НАП. Искането се придружава от документ, удостоверяващ задължението за вписването на лицето в регистър Булстат.


Прекратяването на гражданското дружество се извършва чрез заличаване от регистъра.

Този тип дружество се прекратява когато целта на дружеството е постигната или съществува невъзможност за нейното постигане; изтичане на срока с който е образувано дружеството; смърт или запрещение на съдружници, ако липсва друга договорка;предизвестие от съдружник, направено добросъвестно и навременно, когато дружеството е било образувано за неопределен срок,ако не е уговорено дружеството да продължи с останалите съдружници, и по решение на съда,ако за това има основателни причини, когато дружеството е образувано за определен срок.

Евристика ЕООД, осигурява бързо и акуратно юридическо съдействие при учредяване,промени,преобразуване и прекратяване на дружества в Русе.
Предварителната комуникация с клиента, може да се осъществи както чрез лична среща, така и по електронен път или чрез куриер и пощенско писмо.
За някои от процедурите се изисква лично присъствие на представляващия  дружеството, а при други това не е необходимо.
При извършване на съдействието от лице, които не е юрист съществуват рискове за некоректно изготвяне на документи и консултиране, като в почти всеки случай със съвсем малки изключения се изисква присъствието на лицето представляващо дружеството при посещението на Търговски регистър или Регистър Булстат в Русе.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница