Свободна професия – регистрация по Булстат

Свободна професия – регистрация по БулстатРегистрацията на лице упражняващо свободна професия, наричано още специалист на свободна практика или freelancer се извършва в Регистър Булстат – Русе, или в друга служба на Агенцията по Вписванията с местоположение в друго населено място.


Всички лица, които извършват дейност, като упражняващи свободна професия
за своя сметка, следва да получат регистрация и да имат собствен идентификационен код.


В § 1,т.29 от Допълнителните разпоредби на Закона за облагане доходите на физическите лица(ЗДДФЛ) са посочени легални определения, за лицата чиито упражнявани дейности попадат в кръга на свободната професия, изискващи регистрация.


1. Конкретно определени, лицата са следните: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти.


2. Останалите физически лица, отговарящи на следните условия:
- осъществяващи професионална дейност за своя сметка;
- нямащи регистрация като ЕТ;
- попадащи в обхвата на самоосигуряващите се лица, съгласно КСО,
също се дефинират, като лице упражняващо свободна професия(специалист на свободна практика или freelancer).


Физическите лица упражняващи свободни професии, попадат в категорията на самоосигуряващите се лица, в съответствие с режима по който се определят и внасят осигуровките им.
Самоосигуряването означава, че лицата сами се осигуряват за своя сметка.


Осигуровките започват да се начисляват, от деня в който за пръв път се полага трудова дейност или от деня в който тя се възобновява и това задължение продължава до прекъсването или прекратяването и.


Някои от физическите лица упражняващи свободни професии определят и дължат патентен данък към Общината, на чиято територия имат дейност.
За останалите лица – при определянето на облагаемият годишен доход, придобитият от тях доход през годината се намалява с 25% нормативнопризнати разходи – данъкът се внася в компетентната служба на НАП.


Относно счетоводната отчетност – частният съдебен изпълнител, например, води счетоводство. Обаче, други лица не са задължени.


Упражняването на свободната професия има предимства, както и недостатъци.
Резултатите от дългогодишна практика на Евристика ЕООД, свързана с регистрацията, данъчното облагане и осигуряването на лицата упражняващи свободна професия,се предоставят в полза на всеки клиент избрал нашите консултантски услуги.


За допълнителни подробности свързани с регистрацията на лице упражняващо свободна професия в Регистър Булстат – Русе, както и по други въпроси в тази връзка, може да запитате чрез контактната форма в меню „Контакти”.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница