Регистър Булстат – Русе

Регистър Булстат се води и подържа от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, като единен централизиран електронен регистър и този регистър изпълнява дейности както по вписванията в него, така и по и издаването на справки и удостоверения за вписани обстоятелства.

Вписването и заличаването в регистъра се осъществява чрез подаване на заявление по образец. Образците на заявленията се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.


Регистър Булстат – Русе, към Агенцията по вписванията определя уникален единен идентификационен код (ЕИК), наричан още код по БУЛСТАТ.

Работно време: от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Адрес: гр.Русе,7000, ул. Църковна независимост 16, ет. 3 и ет. 5


Телефон: 082/816 580,581,584,586,587


е-mail: office@registryagency.bg


Гугъл карта на Регистър Булстат-Русе


Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница